22998. lajstromszámú szabadalom • Újítás gallér és kézelő vasaló gépeken

Megjelent 190Í. évi november hó 30-án. MAGY. tf&Oí KIR. SZABADALMI H I V ATA I. SZABADALMI LEIRAS 22998. szám. I/e. OSZTÁLY. Újítás gallér- és kézelő-vasaló gépeken. RANKL FERENCZ HIVATALSZOLGA BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 15-ike. Jelen találmány czélja a gallérok és kéz­elők vasalására használt nagyméretű, kom­plikált és költséges gépeknek egyszerű, ke­vés helyet elfoglaló és egy ember által könnyen kezelhető géppel való helyettesítése. Mellékélt rajz: 1. ábrája ezen gép előlnézetét tünteti föl részben metszetben, a 2. ábra ugyanennek oldalnézete, a forgató kerék elhagyásával. A gép lényegében két hengerből áll, me­lyek közül az egyik az (a) üreges fémhen­ger. a (b) pedig fahenger. Vasalásnál az (a) henger üregébe egy megmelegített vasrudat teszünk, ily-en kettő legyen, az egyik min­dig készletben megmelegítve. A vasalandó darabot ugyanazon ember, ki a (c) kereket forgatja, a hengerek közé helyezi és ugyan­csak vasalás után a túloldalon kiveszi. Mind­ezt a gép kis mérete miatt egy ember végezheti. A (b) henger forgása a (b' a') fogaskerekek segélyével vitetik át az (a) hengerre. A hengereknek egymáshoz való szorítását az (f, f') csavarokkal szabá­lyozható (d, d') laposrúgók eszközlik, míg az (e, e') tekercsrugók a hengereknek egy­mástól való szükséges eltávolodását segítik elő, azaz csak az (a) henger változtathatja helyét a hengerek közé kerülő ruhadarab vastagságának megfelelően. E czélból a csap­ágycsészék, melyekben a hengerek csapjai forognak, mint csúszkák vannak kiképezve, melyeknek vezetékét a (g, g') állványok ké­pezik. Ezen állványokban az (a) fémhenger csapjait körülvevő csúszkák föl- és alá mo­zoghatnak. A (h) csavarok, valamint az (i) lemezek a két állványrész összekapcsolására szolgálnak. SZABADALMI IGÉNY. Újítás gallér- és kézelő-vasaló gépeken, jel­lemezve azáltal, hogy a két, fogaskere­kek útján egymással kapcsolt (a, b) vasaló henger egyike a melegítő vas föl­vételére üregesen van kiképezve és hogy a fölső henger csapágyai (e, e') rúgók által fölfelé és (d, d') rúgók közvetíté­sével (f, f') szorítócsavarok által pedig lefelé szoríttatnak, úgy hogy mindkét irányban rugalmasan vannak ágyazva. 1 rajzlap melléklettel.) PALLA3 'ÍÉSZVÉNVTÁFIAASÁG NYOMDÁJA BUDAPESTEN-

Next

/
Thumbnails
Contents