22983. lajstromszámú szabadalom • Készülék kötözőanyag bevezetésére gőzüzemű széna és szalmasajtóknál

, Megjelent 1901. évi novemlier hó 30-jí,n. MAGY. KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22983. szám. X/a. OSZTÁLY Készülék kötó'zőanyag bevezetésére gőzüzemű széna- és szalmasajtóknál. UMRATH & C° CZÉG PRAG-BUBNÁBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1991. évi márczins hó 23-ika. Jelen találmány tárgya egy készülék a kötözőanyag bevezetésére gőzüzemű széna-és szalmasajtóknál. Az 1. ábra az ilyen sajtó hosszmetszete, a 2. ábra keresztmetszet az 1. ábra A—B vo­nala szerint. A tűk (a a)-val, a kötőszál (b b)-vel, a kampóalakú szálfogók (c c)-vel vannak jelezve. Minden tűnek (három) csú­csaival lefelé irányuló szarva van, melyek közé a szál a tű lefelé mozgásakor belép, a sajtoló téren keresztülvezettetik és alul a rugalmas, kampóalakú szálfogók által megragadtatik. Egy vagy két ilyen tű van a sajtó fölött keresztben fekvő (g) tartón (2. ábra) meg­erősítve ; ez a tartó (p) kulisszákban ak­képen mczog, hogy a tű három szarvát csak­nem egyenes, a sajtolótérre merőleges vo­nalban vezeti, a mely a rajzon vonalponto­zottan van föltüntetve. Munkaközben ezek a géprészek követke­zőképen működnek. Ha a bálnak meg van a kivánt hosszúsága, a bál kötözését végző munkás az (r) emeltyűt megnyomja, mi­által az (s) bütyköt kiiktatja, úgy hogy a (g) tartó a tűkkel együtt a kulisszákban lefelé csúszik és a töltőemeltyű visszame­netelekor azt ismét magával viszi és rög­zíti. A 3. ábra olyan készülék, mely arra az esetre, hogy a sajtót elosztódeszkákkal akarjuk ellátni, ezeknek veszélytelen bera­kását teszi lehetővé. (M) az elosztó deszka, (N) az elosztó deszka fölvételére szolgáló szekrény, (0) az elosztó deszka rögzítésére szolgáló záróretesz (vagy más hasonló be­rendezés), (P) a kézi emeltyű, (S) egy spi­rálrúgó, (F) a zárórúd, mely keresztmet­szetben látható. Hogy az elosztó deszkát berakhassuk, ezt az (N) szekrénybe helyezzük, hol az a be­rakásra alkalmas állást foglal el, melyben a záróretesz vagy más efféle megtartja. Ha az elosztó deszkát be akarjuk rakni, a (P) kéziemeltyűt a nyíl irányában meghúz­zuk ; a záróreteszt a kéziemeltyűvel és pe­dig csak azután toljuk el, ha az (F) záró­rúd ezt a sajtolódugattyú egy bizonyos ál­lásában megengedi ; ekkor az osztódeszka a sajtolótérbe esik és a sajtolódugattyú azt a sajtolandó anyag fölé tolja. Az (F) zárórúd (3. ábra) a sajtolódugaty­tyúval van összekötve és ennek folytán ide­oda menő mozgást végez. Ha a dugattyú a sajtolás befejezése után az ellenkező holt­pont felé mozog, akkor az (F) zárórúd vége az (0) záróreteszt még a holtpont elérése előtt szabaddá teszi.

Next

/
Thumbnails
Contents