22980. lajstromszámú szabadalom • Eljárás diasztázdús maláta kivonatok előállítására

Megjelent 1901. évi november lió 30-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 229B0. szám. IV/e. OSZTÁLY. Eljárás diasztázdús malátakivonatok előállítására. SOBOTKA GUSZTÁV VEGYÉSZ NEW-YORKBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 20-ika. Az eddig szokásos úton előállított maláta­kivonatok tudvalevőleg nem tartalmaznak diasztázt, minthogy magában a malátában lévő díasztáz az említett kivonatok szoká­sos előállítási módjainál elpusztul. Azonban a diasztázt tartalmazó malátakivonat hygie­nikus és sütési czélokra értékesebb, mint a diasztázmentes, amennyiben az előbbi a keményítőlisztet tartalmazó tápszerek emész­tését lényegesen előmozdítja, sütődékben alkalmazva pedig az előállított sütemények ízét javítja, azokat a kiszáradástól hosszabb ideig megóvja és e mellett megtakarítást tesz lehetővé a süteményhez esetleg hozzá­adandó egyéb anyagokban, különösen czu­korban és tejben. A jelen találmány tárgyát tevő eljárást, mely tényleg "lehetővé teszi ilyen diasztáz­tartalmú, illetve diasztázdús malátakivona­tok előállítását, lényegileg az jellemzi, hogy a maláta beczefrézését vákuumban és pe­dig olyan hőmérséklet mellett végezzük, melynél a díasztáz változást nem szenved. A szóban forgó eljárás gyakorlati foga­natosítása végett világosra aszalt, diasztáz­dús malátát vákuumban alacsony hőmér­sékletnél, mely a maláta diasztázát még meg nem változtatja, beáztatunk, illetve beczefrézünk és az így kapott kivonatot a szilárd maradéktól való elválasztása után vákuumban ismert módon extrakt konszisz­tencziáig bepárologtatjuk, mi közben szin­tén lehetőleg alacsony hőmérsékletet kell föntartanunk, hogy a kivont diasztázt sér­tetlenül megóvjuk. A vákuumban való beczefrézés az eddigi módszerrel szemben azzal az előnnyel jár, hogy a földolgozandó maláta sokkal rövi­debb idő alatt és alacsony hőmérsékletnél tökéletesen extraháltatik és a maláta rová­sára tejsav nem képződik. Ezenfölül az ismertetett eljárás szerint vákuumban dol­gozva csekély vízmennyiségekkel dolgozha­tunk, úgy hogy mindjárt konczentrált ki­vonatot kapunk és így az extrahálást követő vákuumban való bepárologtatásnál kisebb folyadéktömeget kell földolgoznunk. - SZABADALMI IGÉNY. Eljárás diasztázdús malátakivonatok elő­állítására. jellemezve azáltal, liogy a földolgozandó malátát vákuumban és pedig oly hőmérsékletnél czefrézzük be, mely még nem idézi elő a diasztáz meg­változását, mire a kapott kivonatot a szilárd maradéktól való elválasztása után ismert módon vákuumban lehetőleg ala­csony hőmérsékletnél a kivánt extrakt­konszisztencziára párologtatjuk be. PALLAS RÉSZVÉNYTÁRSASÁG N^OMOÁJ* BU0APE8TO*.

Next

/
Thumbnails
Contents