22955. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és készülék szerves anyagok konzerválására azaz rothadásának megakadályozására

Megjelent 1901. évi november hó 29-én. MAGY. í^ KIR SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leiras 22955. szám. I V/e. OSZTÁLY. Eljárás és készülék szerves anyagok konzerválására, azaz rothadásának megakadályozására. MÉSZÁROS SÁNDOR ÜGYNÖK SZÉKESFEHÉRVÁROTT. A Bzaijacia.om bejelentésének napja 1Ö01 márczius hó 16-ika. A jelen bejelentés tárgyát mindennemű szerves anyagok, mint hús, gyümölcs, to­jás, főzelék, állati vagy emberi hulla stb. konzerválására szolgáló eljárás és ennek foganatosítására alkalmas készülék képezi. Az eljárás lényegében abban áll, hogy a konzerválandó anyagot jól elzárt edényben a vöröshagyma száraz lepárlási termékei behatásának tesszük ki, mely utóbbiakat megelőzőleg sós vizén és borszeszen ve­zettük keresztül. Az ezen gőzöknek kitett szerves anyagok rövid idő alatt olyan át­alakuláson mennek át, hogy színüket s min­den más tulajdonságukat megtartva, rotha­dás irányában immúnissá lesznek. A kon­zervált anyagok e mellett akár ki is ve­hetők az említett elzárt edényből, a nélkül, hogy a levegőn káros elváltozást szenved­nének. Az ismertetett eljárás véghezvitelére szol­gáló készülék egy alkalmas kiviteli alakja a mellékelt rajzon sematikusan van bemu­tatva. Az (a) katlan, melyben a vöröshagymának a konzerválást végző száraz lepárlási ter­méke készül, egy fölül tölcséralakban vég­ződő tartányból áll, melyben két (b bl) ros­tély között izzó cserfa-szén foglal helyet. A (b) rostély alatt valamely (c) hőforrás van elrendezve, mely a széndarabokat folytonos izzásban tartja. A fölső tölcséralakú rész mely levehető, egy (d) nyílással bír, me­lyen át a tüzes (bl) rostélyra apróra sze­letelt vöröshagyma-darabokat dobunk. Az ily módon képződött száraz lepárlási ter­mékek az (e) csövön át egy légmentesen elzárt (f) tartány alsó részébe jutnak. Ezen (f) tartány körülbelül 4 /s részig sós vízzel van töltve. A sós víz telített konyhasóol­dat, mely megelőzőleg fölforraltatott, az­után pedig állandóan normális hőfokon (12°—16° C.) tartandó, hogy az (a) katlan­ból jövő lepárlási termékeket lehűtse. Az (f) tartány fölső részéből egy (g) cső ve­zet át a szomszédos (h) tartályba, mely magasságának körülbelül háromnegyed ré­széig 96—97 fokos borszesszel van meg­töltve. A (g) csőnek az (f) tartályba nyúló végére egy (i) rózsa van helyezve olyczél­ból, hogy a sós víz fölötti térből az (f) csövön át kiszívott gőzökkel maga a sós víz ne távozhassák el. A (h) tartány (k) vízfürdőbe van helyezve és ezen vízfürdő hevítése által állandóan oly hőmérsékleten tartatik, melynél a borszesz erősen páro­log. A (h) tartány fölső részéből ismét egy

Next

/
Thumbnails
Contents