22946. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a czukornak czukorgyárak szaturácziós és elkülönítés iszapjából való kiválasztására

Mej ielent 1901. évi november lió 29-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL szabadalmi leírás 22946. szám. IV/d. OSZTÁLY. Eljárás a czukornak czukorgyárak saturatiós és elkülönítési iszapjából való kiválasztására. BAERMANN ARTHUB MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 24-ike. A jelen találmány tárgyát eljárás képezi, melynek segítségével a czukorgyárakban az ismeretes czukortalanítási eljárás foga­natosítása után a szaturácziós és elkülöní­ési iszapban még visszamaradó, nagy meny­nyiségű czukrot igen tiszta állapotban és nagy konczentráczió mellett kiválasztjuk. Az iszapnak az iszapsajtókban foganato­sított czukortalanításának ismeretes eljárá­sai azon nagy hátránnyal bírnak, hogy az iszapnak a czukornak tökéletes kimerítéséig való kilúgozása nagyon tisztátlan és igen híg leveket szolgáltat, melyeket az elkülö­nítési levekkel ismeretes módon vetünk alá bepárologtatásnak és a czukor kikristályo­sításának. Ezen szokásos eljárással már most egyrészt az elkülönítési levek minő­ségét és azoknak kikristályosítását kedve­zőtlenül befolyásoljuk, másrészt tetemesen nagyobb mennyiségű czukortalanító vizet vetünk alá a bepárologtatásnak. Ezen oknál fogva az iszap czukortalanítását nem foly. tatták a czukornak tökéletes kimerítéséig, hanem egy meghatározott, gyakorlatilag al­kalmazható határnál félbeszakították, mi­által azonban a saturacziós iszapban tete­mes mennyiségű czukor maradt vissza. A jelen találmány tárgyát képező eljá­rással már most mindezen hátrányokat az által kerüljük el, hogy az iszapnak czukor­talanító vizeit nem vezetjük közvetlenül az elkülönítési levekbe és az iszap kilúgozását nem szakítjuk meg bizonyos határnál, ha­nem a czukor tökéletes kimerítéséig foly­tatjuk. Az ezen tisztátlan czukortalanító vizekben lévő czukrot nem közvetlenül be­párologtatás és kikristályosítás utján, hanem mésszel való kicsapatás révén tiszta, kevés vizet tartalmazó mészsaccharat alakjában választjuk ki, melyet ismeretes módon dol­gozunk föl czukorrá, a mennyiben a nyert czukormeszet elkülönítő közeg gyanánt ada­goljuk a nyers levekbe. A jelen eljárás szerint már most a kö­vetkező módon járunk el: Az iszapot hideg vagy meleg víz segé­lyével a közönséges módon czukortalanít­juk. A czukortalanítás közben a szűrő saj­tóból kikerülő levet azon pillanatban, mely­ben annak tisztasági foka az elkülönítési lé tisztasági foka alá sülyed, külön fogjuk föl. A czukortalanítást már most a konczentrá­czió és tisztaság tekintetbe vétele nélkül nagy mennyiségű segédvízzel az iszap czu­kortartalmának tökéletes kimerítéséig foly­tatjuk. Erre a nyert czukortalanító vizet

Next

/
Thumbnails
Contents