22927. lajstromszámú szabadalom • Készülék gáz fejlesztésére és hasznosítására

Megjelent 1901. évi november lié 28-án. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL szabadalmi leiras 22927. szám. II/e. OSZTÁLY. Készülék gáz fejlesztésére és hasznosítására. WESTINGHOUSE GYÖRGY GYÁROS PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 21-ike. Jelen találmány gázfejlesztőre és a gáz fölhasználására szolgáló készülékekre vo­natkozik, melyek gázgépekkel vagy más hasonló készülékekkel együttesen gazda­ságosan és folytonosan fejlesztik és föl­használják a gázt olyan mennyiségben, mely a változó szükségletet kielégíti. Egyik leg­fontosabb sajátsága a találmánynak az, hogy egy a fejlesztő által táplált gázgép égési termékeinek szabad melegét hasznosítja, úgy hogy az úgynevezett elveszett meleg­nek egy nagy része magas hőmérséklet mellett visszakerül ugyanazon vagy egy más hasonló fejlesztőbe. A találmány szerint a fejlesztő áll a fej­lesztőkamrából, mely egy vagy több levegő hevítő csatornával van körülvéve, melyeket a gázgép vagy más eféle égési termékeit vezető csatornák kereszteznek. Ez által a levegő a gázfejlesztő égési teréhez való út­jában meleget vesz föl és a gázgép égési termékei végül aránylag alacsony hőmér­séklettel távoznak. A találmány a fejlesztő­kön eszközölt több javítást foglal magába a föntemlített czél elérésére és különösen egy olyan berendezést tárgyal, mellyel a fej­lesztőbe vezetett víz a gázgép égési termé­keiből, valamint a fejlesztett gázból mele­get von el, a mi további megtakarításokkal jár. Ezt a vizet a gázgép vízköpenyéből vehetjük, minek folytán ezen hűtővíz me­legét is hasznosíthatjuk. A mellékelt rajzokon az 1. ábra a találmánynak megfelelően egy­mással összekötött gázgépet és fejlesztőt tüntet föl nézetben. A 2. ábra a fejlesztő függélyes metszete. A 3. ábra keresztmetszet a 2. ábra III — III vonala irányában. A 4. ábra keresztmetszet a 2. ábra IV—IV vonala irányában. Az 5. ábra a fejlesztő fala egy részének nézete, mely különféle részleteket tüntet föl. A 6. és 7. ábra nagyobb méretű részle­tek. A 8. ábra az 5. ábrához hasonló nézete egy módosításnak A 9. ábra függélyes metszete a fejlesztő egy más foganatosítási alakjának. A 10. ábra a fejlesztő falának metszete na­gyobb méretben. A 11. ábra egy módosítás függélyes met­szete. A 12. és 13. ábrák a szerkezet részleteit tüntetik föl. A 14. ábra egy a fejlesztővel összeköttetés­ben álló hevítő kemenczét ábrázol.

Next

/
Thumbnails
Contents