22908. lajstromszámú szabadalom • Berendezés folyadékok összekeverésére és elosztására különösen fürdőkhöz

Megjelent 1901. évi november hó 29-én. MAGY KIR SZABADALMI HIVATAi SZABADALMI LEIRAS 22908. szám. XXI/a. OSZTÁLY. Berendezés folyadékok összekeverésére és elosztására különösen fürdőkhöz. LOYGORRI Y MURRIETA CRISTOBAL GARCIA VÉGAI VICOMTE FÖLDBIRTOKOS MADRIDBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 11-ike A találmány tárgya egy berendezes, mely­nek segélyével két különböző folyadékára­mot, vagy egy és ugyanazon folyadék két különböző áramát tetszőleges arányban ke­verhetjük egymással. A berendezés segé­lyével azonkívül valamely folyadékáramot tetszőleges arány szerint két részre is oszt­hatunk. Végül a berendezés injektor gya­nánt is szolgálhat, mely esetben, — mint ismeretes, — folyadékáram bizonyos meny­nyiségű gázt vagy levegőt ragadhat magá­val. A csatolt rajz 1—6. ábrái a berendezést különböző állásban láttatják. (R RÍ R) a körkeresztmetszetű átbocsájtó csappal ellátott berendezésnek szekrénye vagy tokja. (0 0) a csap tömör részei. A folyadékok a (P) nyíláson vagy üregen át közlekednek egymással; (p és pl) ezen üreg külső szélei, mely üregnek oldalfalai kon­vergálóan vannak kiképezve. A (p) torkolat tehát nagyobb keresztmetszettel bír, mint a (pl; torkolat. A (C F és T) csövek, me­lyekben a folyadékok áramolnak, a csap­forgó felé futnak össze. Tegyük már most föl, hogy a (C) csövön át forró víz áramlik, az (F) csőben pedig hideg víz folyik, akkor a (T) csőből langyos víz, vagy a két víz keveréke fog kifolyni; eme langyos víz hőmérsékletét úgy szabá­lyozhatjuk, hogy több-kevesebb forró vagy hideg vizet hagyunk beáramolni, Ezt el­érendő, elegendő, ha a csapot az egyik vagy másik értelemben forgatjuk. A csap a szek­rényben az 1—6. ábrán bemutatott külön­böző állásokat foglalja el. Az 1. ábránál föltesszük, hogy az (F) csö­vön át több víz áramlik be, mint a (C) csö­vön át ; a 2. ábrán látható állásnál az (F és C) csövön át egyenlő mennyiségű víz áramlik, be ; a 3. ábrán pedig csak a (C) csövön áramlik folyadék be. A csap azon­kívül a 4. ábrán látható helyzetet is foglal­hatja el, a hol a (T) csőből csak az (F) csőből jövő folyadék ömlik ki. Ha a fordí­tott esettel van dolgunk, vagyis ha a (T) csövön át áramlik folyadék a berendezés felé, akkor ez az áram csupán csak az (F és C) csövek egyikén át távozhatik, ha a csap segélyével az (F) vagy (C) csövek torko­latainak egyikét elzárjuk. Tegyük föl pél­dául, hogy a 4. ábrán a (T) csövön át fo­lyik a folyadék a berendezés felé ; ebben az esetben a folyadék az (F) csövön át tá­vozik el. Abban az esetben pedig, amely­ben a (T) cső csak a (C) csővel közlekedik,

Next

/
Thumbnails
Contents