22884. lajstromszámú szabadalom • Dugó

Megjelent .1901. évi november hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22884. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Dugó. brewington henrik scott magánzó baltimoreben. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 29-ike. A jelen találmány tárgyát gyorsan elhe­lyezhető, olcsó dugó képezi, melyet vagy magába a palaczk nyakába vagy a palaczk­nyak végére illeszthetünk. Ezen dugó a mellékelt rajzban két fo­ganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra a dugó és a megfelelően kiké­pezett palaczknyaknak metszete a dugaszo­lás előtt; a 2. ábra metszet a dugaszolás után; a 3. ábra a dugó és a megfelelően kiké­pezett palaczknyak más foganatosítási alak­jának metszete a dugaszolás előtt és a 4. ábra metszet a dugaszolás után. Az 1. és 2. ábrában föltüntetett fogana­tosítási alaknál az (1) palaczknyak száján belül a (2) gyűrűs fölület és az ehhez csat­lakozó (3) kúpos fölület van kiképezve, me­lyek a dugó befogadására szolgálnak. A (2) gyűrűs fölület a dugónak befelé való tolatását határolja, míg a (3) kúpos fö­lület- a hozzá szorosan illesztett dugót ki­esés ellenében biztosítja. Maga az (5) dugó süvegalakjában van ké­szítve, melv a (4) födéllappal és a hul­lámos (6) palásttal bír. A palást nyílásába a pl. parafából készült (7) betét van il­lesztve, meiy dugaszolás után tömítés gya­nánt szolgál. A dugót előnyösen alumíniumból készít­jük, mivel ez könnyű és lágy voltánál fogva ezen czélra kiválóan alkalmas; de lehet alumínium helyett bármely más fémet is al­kalmazni, ha csak azt oly vékony lemezzé sajtolhatjuk, hogy azt a palaczknyakban kiképezett horonyban összepréselhessük és a horony falaihoz szorosan hozzáilleszthes­sük. Dugaszolásnál az (5) dugót addig tol­juk a palaczknyakba, míg a (7) betét a (2) gyűrűs fölületre nem támaszkodik, mi­nek megtörténtével aztán, a dugóra to­vább is gyakorolván nyomást, annak (6) palástját összepréseljük, hogy a (3) kúpot kitöltsük és a dugót ennek falaihoz szo­rítsuk, a mikor is a dugónak (4) födél­lapja a palaczknyak szájával egy síkban vagy ez alatt is feküdhet. A 3. és 4. ábrákban föltüntetett fogana­tosítási alaknál a (8) palaczknyak száján kívül a (9) gyűrűs fölület és a kúpos (10) ! fölület van kiképezve. A (11) dugónak (12) palástja több (13) ! hullámmal bír; ezen foganatosítási alaknál ' a (14) betétkorongot nem a (12) palást ! nyílásában, hanem a süveg födéllapján he-i lyezzük el. ' Dugaszolásnál ezen dugót a palaczknyak

Next

/
Thumbnails
Contents