22861. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szállítandó anyagoknak raktárhelyeken való lerakására

Megjelent JL901. évi november lió 18-án. MAGT SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADA LMI LEI RAS 22861. szám. XII/a. OSZTÁLY Berendezés szállítandó anyagoknak raktárhelyeken való lerakására václavik jános és zalman konrád mérnökök dombrauban. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 2-ika. Jelen találmány tárgya egy berendezés szén, érez és más anyagoknak raktárhelye­ken való lerakására, melynek alkalmazásá­nál, különösen bányaüzemnél az osztályozó és rakodótelepeken előforduló üzemzavarok alkalmával, vagy vaggonhiánynál, különben szükséges kisebbítése a szállítmányoknak, a gyorsan keresztülvihető lerakodás követ­keztében, nem szükséges. Ezen berendezés egy darúszerű hídból áll, mely két hosszanti hidon eltolható; utóbbiak közül az egyik a megrakott csillék (szállítókocsik) odavitelére, a másik a kiürí­tett csillék elvezetésére szolgál. Az eltolható híd bizonyos számú, az át­menetre berendezett buktatóval és sínnel van fölszerelve, melyek lehetővé teszik, hogy egyidejűleg több buktatóba megrakott csillék betolhatok legyenek. Ezen elrende­zéssel a megrakott és üres csillék állandó körfolyamatát érjük el. A mellékelt rajzok ily berendezést mutat­nak, és pedig: az 1. ábra a berendezés hosszmetszete; a 2. ábra ennek alaprajza; a 3. ábra a berendezés keresztmetszete az oldalnézetben föltüntetett darúhíddal; a 4. ábra egy a kocsiknak a hosszanti hídról a darúhídra való átmenetét eszközlő följárati csapóajtót tüntet föl fölülnézetben; az 5. és 6. ábra ezen csapóajtó metszetei a 4. ábra A—A, illetve B—B vonala mentén; a 7. és 8. ábrák egy buktatót két egy­másra merőleges metszetben tüntetnek föl. A darúszerű tolható (a) kereszthíd két mereven álló (b) hosszanti hídon (c) csigákon nyugszik és (d) transzmissziótengely által (2. és 3. ábra), mely a hajtókerekek fogas­koszorújával áll kapcsolatban és hajtását egy a kereszthíd közepén elrendezett (e) forgattyúelőtét által hajtott függélyes (f) tengelytől nyeri, a (b) hidak sínjein ön­magával párhuzamosan előre és hátra tol­ható. A tolható (a) kereszthíd bizonyos számú, ismert szerkezetű (g) buktatóval bír (7. és 8. ábra), melyek az átmenetre vannak be­rendezve, vagyis mindkét végükön nyitot­tak, úgy hogy a kiürített csillék ugyanazon irányban való tovatolásuk által, mely irány­ban a buktatóba tolattak, ez utóbbitól eltá­volíthatók. A buktatók átmérője akkora, hogy egy ember rajtuk átmehet, a nélkül, hogy meg kellene hajolnia. Az (a) hidon továbbá (h) síndarabok van-

Next

/
Thumbnails
Contents