22844. lajstromszámú szabadalom • Kondenzátor

Megjelent 1901. évi november lió 19-én. MAG*. SZABADALMI KlíL HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22844. szám. V/e/2. OSZTÁLY. Kondenzátor. ABWÁRME-KRAFTMASCHINEN-GESELLSCHAFTMIT BESCHBÁNKTER HAFTUNG CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 10 ike. A jelen találmány tárgya egy új kondenzá­tor, mely főkép az úgynevezett hideg gőzök, tehát pl. kénessavnak, ammóniáknak és ha­sonlóknak kondenzálására való. Külső elren­dezésében a jelen találmánybeli kondenzá­tor nem különbözik a hajtógépeknél hasz­nálatos fölületkondenzátoroktól, csak hogy ezekkel szemben lényege ferde választó fa­laknak a kondenzáló térben való alkalmazá­sában áll, a melyeknek a kondenz-folyadék lefolyhatik, és legmélyebb pontjaikon alkal­mazott lyukakon a kifolyó nyíláshoz vezet­hető. Ez által azt érjük el, hogy a kondenz­kamrának fölső részeiben lecsapódó folyadék nem csöpög a mélyebben fekvő csövekre, és ezeknek hatásfokát ez által nem csök­kenti. A mellékelt rajz 1. ábrája hosszmetszetben, a 2. ábrája keresztmetszetben tünteti föl a találmánybeli kondenzátort. Az (a) hengerben tehát a kondenzáló tér­ben (b) csövek a két (c c) végfalban tö­mítve rendeztetnek el. Ezen falak előtt a külön fölerősített (d) falak által (e e) kam­rák képeztetnek, melyek a hűtőfolyadék be­vezetésére, elosztására és elvezetésére szol­gálnak. Az (e) kamrákban, a rajzban bal felől alúl befolyó folyadék keresztfalak ál­tal a nyilakkal jelzett kigyózó úton kény­szerül keringeni. A kondenzálandó gázok fölül (f)-nél azon az oldalon lépnek a kondenzhengerbe, a melyen a folyadék levezettetik, míg akon­denztermék alúl a másik oldalon (g)-nél tá­vozik. Hogy már most a gőzöket ne egy­szerűen fölülről lefelé egyenes úton vezes­sük a hűtőcsövek mentén végig, hanem ne­kik az ellenkező áramlás tökéletesítésére a hengernek hosszirányában is mozgást köl­csönözzünk, erre szolgálnak a (h i) válasz­falak, melyek közül a fölső a jobboldali (c) végfalnál kezdődik, és majdnem a másik végfalig ér, míg a másik a baloldali falnál kezdődik és a jobb fal közelében végződik, így a gázok a (h) fal fölött balra, a (h) és (i) falak között balról jobbra, és az (i) fal alatt ismét balra áramlani kényszerülnek. A (h) és (i) falak nem vízszintesek, hanem lejtősen vannak elrendezve, minek az a fon­tossága van, hogy a kondenzált folyadék, mely a falakon lecsapódik, rajtuk lejtőik irányában lefolyik, és legmélyebben fekvő pontjaikon alkalmazott (hl il) lyukakon a (g) kifolyó nyílás felé eltávozik. Ily módon a mélyebben fekvő csövek megkíméltetnek

Next

/
Thumbnails
Contents