22815. lajstromszámú szabadalom • Játékos másoló rajztömb

Meg-jelent 1901. évi november lió 7-én. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22815. szám. IX/a/b. OSZTÁLY. Játékos másoló rajztömb. PLICHTA KÁROLY ÜZLETVEZETŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 1-je. Ezen rajztömb, melyet mellékelt 1-ső rajz ábrázol, 7—12 éves esetleg idősebb fi- és leánygyermekek szórakoztatására játék gya­nánt szolgál, de egyúttal a rajz és forma iránti érzék, valamint kézi ügyesség fejlesz­tését van hivatva előmozdítani. A rajztömb, mely könyvkötő által készí­tett papirlemez- vagy vászondoboz, hat re­keszre van osztva, mely rekeszekbe a követ­kező szerek, illetve rajzeszközök vannak el­helyezve. Az (a) rekeszben tizenkét darab czelluloid, ón vagy ólomlemez nyer elhelyezést, mely lemezek különböző rajzmintákat, pl. egy­szerű tájkép, emberi és állati alakok, virá­gok vagy más egyéb rajzot, pontozva át­tört vonalakban tüntetnek föl és ezen lyu­kasztott lemezek segélyével történik a rajz másolása, mely czélra még 12 darab tiszta rajzpapiros is helyeztetik ezen osztásba. A 2-ik ábra egy ilyen lemezt ábrázol. Ezen átlyukasztott lemezek egészen függetlenül a rajztömbtől, teljesen önállóan is használ­hatók másolási czélra s mint legfontosabb alkatrésze találmányomnak külön is eláru­síthatok. A (b) rekeszbe 2 darab puha grafitlemez. A (c) rekeszbe egy dörzsölő tálacska érdes belső fölülettel terracottából vagy más hasonnemű anyagból. A (d) rekeszbe egy dörzsírón. Az (e) rekeszbe egy törlő gummi. Az (f) rekeszbe írónők vagy színes kréta­írónok helyeztetnek. A tömb födőlapjának belső fölületére pedig beillesztetik 12 darab nyomtatott rajzminta­lap, még pedig ugyanazon kész rajzot föl­tüntetve, mint a minőt az (a) rekeszben el­helyezett lemezek pontozva áttört vonalak­ban ábrázolnak, hogy a gyermek a másolás­nál a megrajzolandó tárgy helyes képét készen maga előtt lássa. A rajzolás, illetve másolás ezen rajztömb­nél a következőkép történik: A gyermek veszi az egyik tetszőleges mintájú áttört lemezt, ráhelyezi a tiszta rajzpapirosra, aztán a grafittal a kis dörzstálban port dörzsöl magának és ezen porba mártott dörzsírónnal a papírlapra könnyedén leszo­rított lemezen párszor keresztül simít, mi által az áttört pontokon a grafitpor az illető 1 rajz körvonalait rögzíti vagyis kijelöli. így a gyermek maga előtt látja a leraj­zolandó idom halvány vázát, a mely pontok után irónnal vagy színes kréta-írónnal után­rajzolhat. Találmányom lényege tehát egy másoló lemez egy rajztömbben ily módon fölsze­relve és összeállítva, hogy a gyermekeknek

Next

/
Thumbnails
Contents