22801. lajstromszámú szabadalom • Ablaknyitó szerkezet

Meg-jelent 1901. évi november lió 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22801. szám. VIII/d. OSZTÁLY. Ablaknyitó szerkezet WERNECKE RICHÁRD MŰVEZE TŐ KÖLNBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 9 ike. Elsőbbsége 1900 február 22-töl kezdődik. Jelen találmány tárgyát egy vonózsinó­rokkal és kifeszítőemeltyűvel működő nyitó­illetve zárószerkezet képezi magasan fekvő ablakok számára, mely az ismert hasonló szerkezetekkel szemben azon előnnyel bír, hogy néha sem rúgok, sem oldalt elrende­zett ollók nincsenek alkalmazva és hogy egy egyik szárán csúsztatóhasítékkal és vezetőcsapszöggel ellátott ollóalakú kö­nyökemeltyűszerkezet alkalmazása által az egész szerkezetnek rendkívül könnyű és biz­tos kezelését teszi lehetővé. A mellékelt rajz 1—4. ábrája egyik ki­viteli alakjában föltüntetett nyitószerke­zet lényegében két elkülönítve működte­tendő, lazán lelógó zsinórból áll, melyek egyike (mely az ablak kinyitását eszközli) egy csekély kilengési határok közt forgat­ható és a vakkereten elrendezett kétkarú emeltyűre van erősítve, mely a záródás ki­oldását eszközli és ennek megtörténte után egy az ablakszárny beszorítását eszközlő második könyökemeltyűrudazattal merev kapcsolatot létesít, míg a második zsinór egy az ablakkereten elrendezett, szintén csekély határok közt kilengő, rögzítőpe­czekkel van összekötve, mely egy második peczeKkel egyetemben az ablakszárny el­zárását eszközli. (a b) egy könyökemeltyűszerkezet, mely­nek két szára (c) csuklópontban van egy­mással összekapcsolva és mely szerkezet (d)-nél a vakkeretre van forgathatóan megerősítve. A könyökemeltyűszerkezet egyik (a) szára szögemeltyűként van kiké­pezve és annak (f) karja (h)-nál egy rög­zítőorral bír, mely a vakkeret és az ab­lakszárny közötti záródást eszközli. Az (f) emeltyűkar azonkívül szabad végén még egy (1) csapszög körül forgatható (m) két­karú emeltyűvel van ellátva. Ezen (m) két­karú emeltyűnek az (f) szögemeltyűkarhoz viszonyított kilengéseit egy az (f) karra erősített (k) peczek határolja, mely az (m) emeltyű megfelelő hasítékába nyúlik be. A könyökemeltyűszerkezet másik (b) szára oly czélból, hogy a vakkeret fölüle­téhez simán hozzáfeküdhessék és a (d) csuk­lók által ebben ne legyen akadályozva, kö­zepén czélszerűen ki van görbítve egy egyik végéig terjedő (c) hasítékkal, mely egy az ablakkereten elrendezett (jobbra és balra) szűk határok közt elfordítható (p) rögzítőcsapszög nyúlik, mely egy csigákon át vezetett (q) húzózsinórral van össze­kötve, míg az (m) emeltyű szabad vége a másik szabadon lelógó (n) húzózsinórral van összekötve. A magasan fekvő (t) ab-

Next

/
Thumbnails
Contents