22794. lajstromszámú szabadalom • Tömlőkapcsolás

Megjelent 1901. évi november hó 7-én. MAGY. tg* Kia SZABADALMI JB§S| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22794. szám. V/©'1. OSZTÁLY. Tömlőkapcsolás. MORRIS JÁNOS MÉRNÖK ECCLESBEN (ANGLIA). A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 4-ike. A találmány tárgyát oly tömlőkapcsolás képezi, melynél a kapcsolás két fele telje­sen azonos módon van kiképezve és ezért az úgynevezett szimmetrikus tömlőkapcso­lások sorába tartozik, tehát az ily kapcso­lással fölszerelt tömlődaraboknak bármely végükön alkalmazott kapcsolófél segélyével történő összekötését megengedi. A találmány tárgyát képező kapcsolás te­hát lényegében véve két azonos félből áll, melyek mindegyikének két, három (vagy több) a másik fél megfelelő kiugrásaiba vagy nyújtványaiba fogódzó kiugrása vagy nyújtványa és egy forgatható gyűrűje vagy karmantyúja van, mely a föntebb ,; elzett kiugrások mellett oldalt kiáll. Eme gyűrűk a kiugrások mögött vannak elhelyezve, eze­ken egy darabon elforgatható, úgy hogy a kapcsolás egyik felének egy vagy több ki­lincse akkor, mikor a két kapcsolásfelet egymásra szorítjuk, a másik fél megfelelő számú kilincsébe fog fogódzani és minthogy a két félben alkalmazott rúgó a kilincseket egymás felé fogja mozgatni a kapcsolás be­kapcsolódása önműködően fog végbe menni. A következőkben a találmány tárgyát ké­pező tömlő kapcsolást a csatolt rajz alapján ismertetjük, melyen az 1. ábra a három kapcáo1 ' ...ugrással ellátott kapcsolás oldal­nézete (részben metszete), melyen a részek egymásba fogódzva és kapcsolva vannak áb­rázolva, a 2. ábra az egyik kapcsolásfél homlokné­zete (részben metszete), a 3. ábra két kapcsoló kiugrással ellátott kapcsolás oldalnézete és részben metszete, a 4. ábra az egyik kapcsolásfél homlokné­zete, részben metszete, az 5. ábra metszet a 4. ábra x—x vonala szerint, a 6. ábra a forgatható gyűrű axonometri­kus képe, a 7. ábra a két kapcsolókiugrásos kapcso­lás axonometrikus képe, melyen a két fél egymástól kikapcsolva van ábrázolva, a 8. ábra a kapcsolásfél egy kiviteli mó­dozata, mely fix módon szerelt csöveknél alkalmazható, végül a 9. ábra eme kiviteli módozat elölnézete. A kapcsolást alkotó két (1 és 2) kapcsolás­fél szerkezete teljesen azonos és mindegyik négy főrészből áll ; ezek a két vagy három (vagy több) (c d e) kapcsoló kiugrással el­látott (a) főrész, a két vagy három (vagy több) (g) kilinccsel ellátott és a kapcsoló­kiugrások mögött forgathatóan ágyazott (f) gyűrű vagy karmantyú, az (f) gyűrű vagy

Next

/
Thumbnails
Contents