22768. lajstromszámú szabadalom • Gázmótor

Meg-jelent 1901. évi november lió 375-án. MAGY SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 2276B. szám. V/d/3. OSZTÁ LY. Gázmótor. GENTY LUCIEN MÉRNÖK MARSEILLEBEN ÉS STÉ. GÉNÉRALE DES INDUSTRIES ÉCONOMIQUES CZÉG PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 2-ika. A találmány tárgya egy gázmotor, mely teljesen új körfolyam szerint dolgozik és mely a gáz elégésénél fejlődő hőt lehetőleg tökéletesen alakítja át mechanikai munkává. Eme gépnél mindazokat a veszteségeket, melyeket az eddig ismert gázgépeknél elke­rül hetleneknek véltek, elkerültük. Ezek a veszteségek főleg abból származnak, hogy a dugattyú löketének végén bizonyos nagy­ságú gáznyomás kihasználatlanul fönmarad, hogy az elszálló gáz bizonyos mennyiségű hőt visz magával és hogy a henger kettős palástjában keringő hűtő víz által lekötött hő az elégésnél fejlődő hő egy igen tetemes részét képezi. Ami a kifuvatott gőzben hátramaradt hő mennyiséget illeti, ez főleg a robbanást követő expanzió bevezetésétől függ. Tudjuk, hogy ha valamely motort mozgató gőzt gáz elégetésével hevítünk föl, a mótor az égés közben fejlődött hőmennyiséget annál töké­letesebben alakítja át mechanikai munkává, minél tökéletesebben expandálódotteza gőz, továbbá, hogy ez az expandálódás a gőz hőmérsékletének nagy mérvű csökkenését vonja maga után. Ez a hőmérséklet csök­kenés arányos a gőz kezdeti és végállapo­tának megfelelő térfogat különbségével. A kezdeti és végállapotban lévő gőz térfogat­különbségét oly módon kívánták nagyobbí­tani, hogy igen nagy robbanási nyomások­ból indulnak ki és az expanziót egészen a légköri nyomásig folytatták. De a robbanási nyomás nagyobbítása igen nehéz gépek szer­kesztésére vezetett, eltekintve attól, hogy a dugattyú légmentes zárását is alig sikerült eme nagy nyomásoknál biztosítani; azon­kívül ez a megoldás a mótor beszerzési árát is igen növelte és annak nem épen kedvező viszonyok között való működését vonta maga után. Nekünk az volt a czélunk, hogy a kez­deti és végállapotnak megfelelő térfogat különbséget anélkül tehessük lehetőleg naggyá, hogy az eddigi gázmotoroknál szokásos nyomás viszonyokat elhagynók, mely czélból a robbanási nyomást ugyan­oly nagyra vettük, mint az eddig szokásban volt, de az expanziót nem fejeztük be a légköri nyomásnál, hanem még kisebb, a légköri nyomásnak csak egy tört részét tevő nyomásnál, úgy hogy ennek megfele­lően szerkesztett gépet kondenzácziós gőz­géppel lehet összehasonlítani. A találmányi gondolat legczélszerűbben .egy példával világítható meg.

Next

/
Thumbnails
Contents