22763. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szemétnek dezinficziálására

Megjelent 1901. évi november lió 2-An. MAGY SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22763. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Eljárás szemétnek deszinficziálására. «STAUBSCHUTZ » GESELLSCHAFT MIT BESCHBÁNKTER HAFTUNG CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 junius hó 3-ika. A jelen találmány tárgya főképen azáltal tűnik ki, hogy a deszinficziálandó szemetet mindenekelőtt finomabb és durvább részeire osztjuk, ezután kizárólag az utóbbiakat gőz­áram vagy fölhevített levegő, illetve gőz és levegő keveréke segélyével deszinficziáljuk, az ily módon deszinficziált részeket szállító szalagokon az osztályozó helyhez vezetjük, a hol is azokat a szalagokról leszedve az anyag minemüsége szerint kiválogatjuk és osztályozzuk. Kzen eljárás a következő megfontolásokra van alapítva: Ha a szemétnek finomabb részeit, melyek nagy részét homok és hamú képezi, a dur­vább részekkel együtt deszinficziáljuk, akkor fölösleges és az eredményre csak hátrányos munkát végzünk, mivel a finom szemetet jelentékeny hamutartalmánál fogva nem te­kinthetjük oly anyagnak, melyben az egész­ségre ártalmas csirák képződhetnének. A durva szemét ellenben, mely minden­féle hulladékot, mint papírdarabokat, cson­tokat, rongyokat és egyéb iparilag ismét értékesíthető oly anyagokat tartalmaz,melyek magukban véve rendkívül alkalmasak káros csirák fejlesztésére és fölvételére, oly gyö­keres deszinficziálást igényel, mely keresztiil­vihetetlen, ha a durva részeket a finomab­bakkal együtt vetjük alá a gőz vagy a hevített levegő, illetőleg a gőzzel kevert levegő hatásának. Az említett okoknál fogva a durva szemétnek gőzárammal való deszin­ficziálása annál sikeresebb lesz, mennél gondosabban történt a finomabb részeknek a durvábbaktól való elkülönítése. Nagyjában a jelen találmány tárgyát képező eljárást akként foganatosítjuk, hogy a még nem osztályozott szemetet valamely magasabb helyről rázó mozgásban tartott rostákra vagy forgó rostahengerekbe vezet­jük, melyeknek nyílásain a finomabb szemét­részek átesnek a gyűjtő helyre, honnan aztán azokat megfelelő szállító eszközökkel elszállítjuk. A durvább alkatrészeket a ros­tákról egy zárt térben állandóan mozgásban tartott berendezéshez vezetjük, mely akként van szerkesztve, hogy a rajta fölhalmozott anyagot minden oldalról túlhevített gőz vagy fölhevített levegő illetőleg levegő és gőz keveréke behatásának vehetjük alá. Ezen czélszerűen csészés szállító láncz gya­nánt kiképzett berendezés a deszinficziált durva szemetet mozgásban lévő szalagokra ejti, melyekről az egyes darabokat megfe­lelően kiválogatva leszedjük.

Next

/
Thumbnails
Contents