22757. lajstromszámú szabadalom • Eljárás nehezen olvadó érczek kezelésére

Me&ielent lOOl. évi november hó 2-án. MAGY. SZABADALMI KiK. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22757. szám. XII/d. OSZTÁLY. Eljárás nehezen olvadó érezek kezelésére. POHLÉ ED WIN CLAYTON PÉNZVIZSGÁLÓ ÉS CROASDALE STUART CHEMIKUS DENVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 deczember hó 22-ike. A találmányunk tárgya egy eljárás ne­hezen olvadó érczeknek oxydálópörkölés segélyével történő kezelésére, mely eljárás szerint ezeket az érczeket bizonyos meny­nyiségű alkáli- vagy alkáliföldfém-chlorid­dal és kénnel keverjük és azután keverés és rázás közben pörköljük, hogy az ara­nyat, ezüstöt, ólmot, rezet, antimont, biz­muthot és a többi, kémiai szempontból hasonló módon viselkedő fémet chlorid vagy oxychlorid alakjában kiűzzük és a pörkölésnél keletkező égésterményekkel ke­vert füst alakjában hűtőkamarákba vezes­sük és ott a fémek chloridjait és oxychlo­ridjait lecsapjuk. A fémek ily módon az érczekből gyakor­lati szempontból teljesen kiválaszthatók, vagyis azoknak mintegy 90°/0 értékesíthető. Az értékes anyagot annyira konczentrált alakban gyüjtjük össze, hogy azt könnyen szállíthatjuk az olvasztó vagy raffináló mü­vekbe, illetőleg könnyen dolgozhatjuk a helyszínén is föl, míg a meddő kőzetet és holt értéktelen anyagot — melyben a kén igen állandó alkáliszulfát alakjában marad hátra — egyszerűen félredobhatjuk, anél­kül, hogy azt utólag költséges kezelésnek kellene alávetni. Az értékes fémeket az érez meddő kőzetétől egyetlen műveletben a következő módon távolítjuk el: A hasz­nált kénmennyiségnek lehetőleg avval kell egyenlőnek lennie, mely elméletileg az illető elpárolgás által eltávolítandó fémek (beleértve az aranyat és ezüstöt is) szulfid­jainak képezésére elégséges; ennél többet alkalmazni nem czélszerű, mert ebből fö­lösleges veszteségek származnak, annyival is inkább, mert a nehéz fémek szulfidjai tényleg alig képződnek és csak a reakezió megmagyarázása czéljából vesszük föl. hogy ezek a szulfidok képződnek. A ként ezért akár szabad állapotban, akár szulfid alakjá­ban, akár pedig szulfát alakjában alkalmaz­hatjuk, mert minden alakjában alkalmas arra, hogy az alkáli- vagy. alkálifödfém­chloridjainak a hő hatása alatt történő elbomlását megkönnyítse és siettesse. Ha az érezben szabad fém nincs, akkor a kén két-öt százalék fog lenni, lehet azonban több vagy kevesebb is. Nemes fémek ér­czeinél a chloridból és kénből fölösleget is kell venni, mert csakis akkor állíthatunk elő oly keveréket, melyben a nemes fémek teljesen chloriddá alakulnak át, minthogy, a nemesfém mennyisége a meddő kőzeté­hez viszonyítva, aránylag csekély. Ha az

Next

/
Thumbnails
Contents