22744. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és gép egyidejű mintasajtolásra és színnyomtatásra

Megjelent 1901. évi november lió 4-én. MAGY. Q KIR SZABADALMI JgM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22744. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Eljárás és gép egyidejű mintasajtolásra és színnyomtatásra AVRIL PÁL GYŐZŐ MÉRNÖK PÁRISBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát oly eljárás és gép képezi, melynek segélyével minden arra alkalmas tárgyat például papirost, kéreg­papirost, szövetet, fémlemezt, sodronyhálót, szalagot, posztót, bársonyt stb. a préselés illetve mintás sajtolás be- vagy rányomás, kivágás stb. közben egyidejűleg tetszőleges számú színnel is bevonhatunk. A nyomtatandó részek vagy tetszés sze­rinti egyenlő színárnyalatokkal, vagy egy és ugyanazon vagy különböző színeknek egy­másra való nyomtatásával láthatók el. A találmány lényegének megvilágítása czéljából a mellékelt rajzokban a szóban forgó elrendezések két foganatosítási alak­jukban sematikusan vannak föltüntetve és pedig: Az 1. ábrában a mintás sajtolásra és nyomatásra szolgáló gépet, mely négy nem egymásra nyomtatott színt fest. A megfelelő minta domborúan vagy ho­moruan van az esetleg fűthető (a) forma­henger kerületén alkalmazva és ugyanoly, de ellenkező mélyítéssel, vagy domborítással van a (b) ellenhenger kerületén alkalmazva. A (b) henger átmérője vagy az (a) heuger átmérőjével egyenlő, vagy ennek többszöröse vagy csak ennek egy része. A rajz szerint e két henger viszonya olyan mint 1:2-höz. A (b) henger kerülete különben sík fölülettel és tetszés szerinti átmérővel bírhat. E két henger közé a mintásán sajtolandó (c) szövetet vezetjük és egyúttal ennek domborításait nyomtatjuk. E czélból a nyo­matandó színeket, illetőleg a festéket az 1. ábrában az (a) formahengernek az (1—4) körívek által sematikusan föltüntetett mélyí­téseibe visszük és pedig (d) ellenhengernek (l1 21 31 és 41 ) körívek által szintén sema­tikusan ábrázolt domborításai által, mely tetszőleges anyagból készült henger a festé­ket fölveszi és azt (a) hengerrel való érint­kezésekor utóbbira átviszi, (d) ellenhenger átmérője vagy oly nagy mint (a) henger átmérője, de megfelelően nagyobb vagy kisebb átmérőjű is lehet (a rajz szerint háromszor nagyobb mint (a) henger) és kerü­letének domború részéhez (el e2 e3 e4) festőhengerek súrlódnak, melyek ép oly át­mérővel és (l1 1 21 1 31 1 41 1 ) körívek által sema­tikusan ábrázolt domborításokkal bírnak mint az (a) henger. Mindegyik (e) henger segélyével az ismert átvivő készülékek valamelyike segélyével, mely, minthogy bármely rendszert alkalmaz-

Next

/
Thumbnails
Contents