22718. lajstromszámú szabadalom • Vízszintmutató a csatornáknak gőzzel való kifuvatására szolgáló berendezéssel

Megjelent 1901. évi október hó 28-án. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRA S 22718. szám. v/e'3. OSZTÁLY. Vízszinmutató, a csatornáknak gőzzel való kifuvatására szolgáló berendezéssel. 1)0 RN JÁNOS MŰVEZETŐ SPITALBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 4-ike. A legtöbb kazánrobbanásnak az az oka, hogy a vízszinmutatóhoz vezető csatorná­kat a lerakódott kazánkő, iszap stb. eldugja és ennek következtében a vízszin állását nem ellenőrizhetjük. A találmány tárgyát képező vízszinmutató eme hátrányok elkerülésére az összes kazán­víz átjárta csatornáknak gőzzel való kifu­vatását teszi lehetővé a nélkül, hogy ez alatt a kazán működését be kellene szün­tetni. A csatolt rajzon az 1. ábra a kazánra szerelt vízszinmutató függélyes metszete, a 2—5. ábrák metszetek az 1. ábrának A—A vonala szerint, melyek a mozgó része­ket különböző állásokban ábrázolják. A berendezés egy a vízszinmutató üveg alsó végénél a (W) kazánfalra szilárdan és tömítően megerősített (C) tokból áll, mely­ben a kifelé tömítetten elzárt üreges (P) hengert a (H) kézi kerék segélyével hossz­irányban elmozgathatjuk és ettől függetle­nül elforgathatjuk. A kazán belsejében el­rendezett és a kazán gőzterével közlekedő (R) csövet a (P) henger előretolása által ez utóbbival gőzzáróan összeköthetjük. Az üreges (P) henger négy kifelé vezető (a b g h) furattal van ellátva, melyek közül kettő-kettő egy síkban fekszik és melyeket tetszés szerint zárhatunk el, illetőleg hoz­hatunk összeköttetésbe az egymással átló­san szemben elhelyezett (e f) furatokkal, ha a hengert megfelelően forgatjuk, illető­leg eltoljuk. A (H) kézi kerékkel ellátott hengervég csavarmenetekkel van ellátva és pedig oly hosszban, mely a tokkal szoros összeköt­tetésbe hozott (M) csavarház magasságával pontosan egyenlő. Hogy az üreges henger és a tokfuratok között a közlekedést tömítés ne akadályozza, a tömítést a furatoktól a hosszanti hasítékkal ellátott (N) gyűrű vá­lasztja el, melyet hosszirányban kissé eltol­hatunk, de melyet az (S Sl) csavarok miatt el nem forgathatunk, úgy hogy a hasítékai mindig pontosan az (e f) tokfuratokkal ál­lanak szemben. A berendezés következőképen működik : A kazán normális működésénél a (P) üre­ges henger, mint azt az 1. ábra mutatja, egé­szen vissza van csavarva, úgy hogy az az (R) gőzcsővel nem közlekedik, miáltal a ka­zánvíz akadálytalanul juthat a henger bel­sejébe és innen az (a) csatornán át, — mely ebben az állásában pontosan az (e) furat alatt áll, — a vízszinmutató (G) üregébe. Hogy a berendezés helyes működéséről meg

Next

/
Thumbnails
Contents