22693. lajstromszámú szabadalom • Csomagolás szivarkapapír számára

Megjeleni 1901. évi október lió 28-ár. MAGY. SZABADALMI K;R. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 22693. szám. XIII/d. OSZTÁLY. Csomagolás szivarkapapir számára. AIGNER FRIGYES ÉS ACHTSCHIN ALBIN KERESKEDŐK GBÁCZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 25-ike Az eddig ismert szivarkapapir-csomago­lásoktól a bejelentés tárgyát képező abban különbözik, hogy egy hosszú, egyszerűn vagy hosszirányban egy vagy többször össze­hajtott papirszalagot legyezőalakban össze­hajtott állapotban egy csomagban helyezünk el; a szalag az egyes lapocskák könnyebb leválaszthatása czéljából az elválasztási he­lyeken perforálva lehet. A mellékelt rajzban ezen csomagolás két foganatosítási alakja van a csomagot föl­vevő burokkal együtt ábrázolva. 1. ábra bosszú, zeg zugban összehajtott (1) szivarkapapirszalagot ábrázol; a szalag szélessége megfelel a szokásos szivarka­papiros-lapocskáknak ; a szalag (2) helyeken meg van törve és minden második törési helyen (3)-nál perforálva van, úgy hogy egy perforált szegélytől a másikig a távol­ság megfelel egy használatra alkalmas szi­varkapapir-lapocskának, melyet ép ezen per­forált szegélyeken kell leválasztani. A 2. és 3. ábra nézetben és kereszt­metszetben ábrázol egy hosszirányban össze­hajtott, tehát keresztmetszetben U-alakú (1) szivarkapapirszalagot, mely (3) elválasztási helyeken vagy csak megtörve, vagy az egyes lapocskák könnyebb leválaszthatása czéljából perforálva is van; a perforácziók czélszerűn félköralakúak, hogy egy lapocska leszakítása esetén a széle lehetőleg kevéssé legyen szakadozott. Ezen U-alakú szalag, amint a 4. ábra mutatja, hasonló módon hajtatik össze, az előbb említettel szemben azonban azon előnye van, hogy az egyes lapocska szélessége az össz-szalag hosszában fekszik és így a perforácziók a leválasztott lapocska hosszoldalain fekszenek, miáltal tudvalevőleg a saját készítésű szivarkák összeragasztása lényegesen megkönnyíttetik. Továbbá, azon előnyt érjük el ezen külön­leges összehajtás által, hogy annak a sza­lagnak, melyből bizonyos számú lapocskát akarunk nyerni, csak fél oly hosszúnak kell lenni, mint az 1. ábrában ábrázolt összehajtásnál, melynél az egyes lapocskák hossza az össz-szalag hosszában fekszik. 5—8. ábrák az összehajtott szalag burko­latba való csomagolását tüntetik föl. Min­denek előtt a papírcsomagot U-alakban haj­lított (4) karton- vagy kéregpapir-szalagba fektetjük, mely szalagnak szárai egyenlőt­lenek (5. ábra), és ezután a hosszú szár végét papiros vagy hasonlóból készült (5) sapka vagy burokba bezárjuk (6. ábra); ezen burok úgy származik, hogy a szaka­dozott vonallal föltüntetett _L-alakú szalagot végeivel fölhajtás és fölragasztás által az

Next

/
Thumbnails
Contents