22675. lajstromszámú szabadalom • Folyadékhevítők

Megjelent 1901. évi október bó 353-án. MAGY. m KIII. SZABADALMI j|Ss HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22675. szám. XVI/b OSZTÁLY. Folyadékhevítő. F. BUTZKE & C° (AKTIENGESELLSCHAFT FÜR METALLINDUSTRIE) CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 22-ike. A következőkben leírandó berendezés se- j gélyével folyadékhevítőknél a fűtő gázok- j nak jó kihasználása czéloztatik. Azonkívül lehetővé válik az, hogy a víz közel a forr­pontig fölhevíttessék, a kemencze megron­gálása nélkül. A mellékelt rajzlapon a találmánybeli fo­lyadékhevítőnek belső berendezése van egy kiviteli alakban hosszanti metszetben föl­tüntetve. A készülék áll egy (a b) kettős ; köpenyből, melybe a víz (c)-nél lép be, hogy miután a kettős köpeny belső terét egészen megtöltötte, (d) csövön lefelé folyjék. A kettős köpenyen belül félgömb­alakú, kúpalakú vagy általában fölfelé ki­magasított, szintén kettős vagy űrös (el e2 e3 e4 ...) tányérok foglalnak helyet, melyek (f 1 f2 f3. ..) csövek közvetítésé­vel állanak egymással összeköttetésben. A víz a (d) csövön át először az alsó (el) tányér belsejébe folyik s miután ezt egé­szen megtöltötte, (fl) csövön át a máso­dik (e2) űrös tányér belsejébe jut és így tovább, míg valamennyi tányér belső üre­gét megtölti, minek megtörténte után (m) csövön át folyik ki. A kettős oldalfallal bíró (el e2 e3 e4...) gömbszeletek egy­egy oldalukon (hl h2 h3...) nyílásokkal i bírnak, még pedig az egyik tányéron alkal­j mázott nyílás a következő tányér nyílásával szemben 90°-kal el van forgatva, úgyhogy az egyik nyíláson keresztül tóduló fűtőgázok nem áramolhatnak közvetlenül tovább a má­sik nyíláson keresztül, hanem először a szom­szédos fölső tányérnak legkiemelkedőbb ré­széhez tódulnak, illetőleg először a legalsó (el) tányérnak kiemelkedő szakaszához s ; innen, miután melegüknek legnagyobb ré­szét leadták, az utánuk áramló fűtő gázok által az oldalsó (gl hl) nyílásokon át a fél­gömb vagy hasonló alakkal bíró tányér fölső oldalához, illetőleg fölületéhez szoríttatnak. Innen a fűtési gázok hasonló módon a leg­közelebbi szomszédos tányérnak legkiemel­kedőbb részéhez áramlanak és így tovább, míg a legfölső tányér kibocsátó nyílásához jutnak. Ennek következtében azonban afo­lyadékhevítőnek azon részei, a melyeken a víz keresztül áramlik, benső érintkezésbe jutnak a fűtő gázokkal, úgy hogy az utób­biak, viszonylag csekély fölület mellett tö­kéletesen kihasználtatnak. SZABADALMI IGÉNY. Folyadékhevítő, jellemezve félgömbalakú, kúpalakú vagy általában fölfelé kimaga-

Next

/
Thumbnails
Contents