22648. lajstromszámú szabadalom • Fegyverzetmag elektromos gépek számára

Megjelent 1901. évi október lió 21 -én. MAGr. SZABADALMI Ki 11 HIVATAL SZABADALMI LEI il A S 22648. szám. VII/g. OSZTÁLY. Fegyverzetmag elektromos gépek számára. KOPPELMANN GERHARD MÉRNÖK RAJNA/" SCHÜTTORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 15-ike. A jelen találmány tárgyát oly többsarkú elektromos gépek fegyverzetmagja képezi, melyeknél párosan összetartozó sarkok axiális irányban egymás mellett, illetőleg egymással szemben vannak elrendezve. Ezen új fegyverzetmag egymástól elszige­telt bádoglemezekből álló bádogcsomagok­ból van összeállítva. Az egyes csomagok sugárirányúan két korong közé vannak he­lyezve. A csomagok nem érintkeznek egy­mással, hanem légközök által vannak egy­mástól elválasztva. Ezen fegyverzetmagban a mágnesteker­cselések által előidézett erővonalak kis ellenállásra találnak. A fegyverzettekercse­lés keresztben mágnesező hatásától szár­mazó, káros erővonalak ellenben nagy légközökön mennek át. A káros erővonalak tehát ezen új fegyverzetmagnál semmikép sem fejlődhetnek ki oly nagy számban, mint az eddig ismeretes fegyverzeteknél. A jelen találmány tárgyát képező fegy­verzetmag, úgy egyenáramú, mint válta­kozó áramú gépeknél alkalmazható és pe­dig mindkét esetben egyenlően jól hasz­nálható oly gépeknél, melyeknél egynevű vagy különnevű sarkok fekszenek egymás­sal szemben. A fegyverzethez tartozó mágnesrendszer sarkai vagy a fegyverzeten belül, vagy azonkívül vagy a mellett helyezhetők el. Mindezen esetekben a fegyverzetmag ösz­szeállítása lényegileg ugyanaz marad. A jelen találmány tárgyát képező fegy­verzetmaggal ellátott gép a mellékelt raj­zon egy foganatosítási alakjában van föl­tüntetve, az 1. ábra a gép előlnézetét láttatja, mely gépnek tizenkét sarka akként van a fegy­verzet külső fölületén elrendezve, hogy a különnevű sarkok kerüljenek egymás mellé. 2. ábra hosszmetszet az 1. ábrának A—B vonala szerint, a 3. ábra a fegyverzettekercselési sémá­ját láttatja. A fegyverzetmagot egyes bádogcsoma­gokból állítjuk össze, melyeknek mind­egyike több vékony, a 2. ábrán föltünte­tett vagy más hasonló alakú, egymástól el­szigetelt (a) bádoglemezből áll. Az egyes bádogcsomagok sugárirányúan a (b) ko­rongok közé vannak fogva és pedig akként, hogy a tengely felé néző végeik egymás­hoz közel fekszenek a fegyverzet külső ke­rülete felé pedig szétfutnak, a mint azaz 1. ábra egy részén szakadozott vonallal föl van tüntetve. A két (b) korong (c) csava­rok segélyével van egymással összekötve

Next

/
Thumbnails
Contents