22583. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés moslék földolgozására

Megjelent 1 í>01. évi október lió 1-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22588. szám. IV/i. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés moslék földolgozására. SUDRE KÁROLY GÁBOR ÉS THIEBRY KÁROLY VIKTOR MÉRNÖKÖK PÁRISBAN. Pótszabadalom a 20445. sz. szabadalomhoz. Bejelentésének napja 1901 január hó 5-ike. Jelen pótszabadalom tárgyát a 20445. számú szabadalmunk tárgyán eszközölt tö­kéletesbbítések képezik. A törzsszabadalom tárgyát egy moslék földolgozására szolgáló eljárás képezi, ni­trogéntartalmú anyagoknak, úgymint am­móniáknak, glyczerinnek, kátránynak és sóknak melléktermékül való nyerése czél­jából, mely eljárás abban áll, hogy a be­sűrített moslékot egy megfelelő kereszt­metszetű kifolyatónyíláson át folytonos vé­kony rétegben egy tovamozgó alzatra fo­lyatjuk, mi mellett ezen alzat az anyagot zárt kamrában légelzárás mellett a készü­lék oly részein vezeti át, melyekben a föl­dolgozásba szükséges hőmérséklet uralko­dik. Világos, hogy a főczél elérésére, t. i. a besűrített mosléknak vékony rétegben való kiterjesztésére és hevítésére az alzat tovamozgatásáról csakis helytálló kifolyató nyílás esetén lehet szó. Ha ellenben a ki­folyató nyílás mozgatható, akkor az alzat mozdulatlan maradhat. Ily módon az eljárás pl. akként vihető tökéletes módon keresztül, hogy egy zárt és kellően fűtött kamrában egy helytálló asztalt rendezünk el, mely fölött egy a moslékot kiterjesztő kiíolyatónyílás műkö­dik. Ezen ide-oda mozgó nyílás egyik irány­ban való mozgása közben az asztalra egy moslék réteget terjeszt ki, mely a követ­kező mozdulat alkalmával egy a kifolyató nyílás előtt működő vakarókés által onnan eltávolítható. A kifolyató nyílás és a va­karókés eredeti helyzetükbe visszatérnek és újból kezdenek dolgozni, a mikor is a kés az előbb lerakódott moslékréteget leva­karja, a kiíolyatónyílás pedig ujabb mos­lékréteget terjeszt ki az előző rétegtől megszabadított, helytálló asztalra. Mint a hogy helytálló kiíolyatónyílás és mozgó asztal esetén számos módosítás volt lehetséges, úgy helytálló asztal és mozgó kiíolyatónyílás esetén is egész sereg módo­sítás létezik, a szerint, a mint akifolyató­nyílásnak ide-oda mozgó, forgó, vagy egyéb mozgást adunk, mely módosítások fölsoro­lására alig van szükség. Az előbbiekből következik, hogy a meny­nyiben a moslékot vékony rétegben, vagy hártyaalakban vetjük alá a hő beha­tásának, a találmány keretét nem lép­jük túl, bármily módon, vagy bármily eszközökkel is végeztessék a moslék­nak vékony rétegbe való kiterítése, történ-

Next

/
Thumbnails
Contents