22564. lajstromszámú szabadalom • Czentrifuga festési czélokra

Megjelent 1901()j. évi október lió ti-én. MAGY. SZABADALMI KIK HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22564. szám. IV/i. OSZTÁLY. Czentrifuga festési czélokra. KÖNITZER FERENCZ TIVADAR GYÁROS ZITTAUBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 16-ika. A kémiai technologia, főleg a rostanya­gok kémiai technológiája azt igazolta, hogy a rostanyagokat, akár állati, akár növényi eredetűek, úgy laza állapotban, mint földolgozva, és pedig az utóbbi eset­ben tekintet nélkül arra, hogy csupán nö­vényi, vagy csupán állati rostokat, vagy növényi és állati rostok keverékét dolgoz­tuk-e föl, nagy töménységű lúgokkal vagy savakkal kezelhetjük, a nélkül, hogy ev­vel eme rostokat megrongálnók. Ellenke­zőleg, az ilyen kezelés által a rostok tar­tósságát nagyobbíthatjuk és a kellő ha­tást idézhetjük elő, ha a használt tech­nikai segédeszközök megengedik, hogy a rostokat csak bizonyos ideig tegyük ki eme lúgok vagy savak hatásának és hogy azután az említett folyadékokat gyorsan és alaposan távolíthassuk el a rostokból. A csatolt rajzon ábrázolt czentrifuga és az ehhez tartozó berendezések lehetővé te­szik, hogy a rostanyagokat a föntebb jel­zett módon kezeljük, nevezetesen eme be­rendezések használatával: 1. a rostanyagot bármely töménységű lúggal, savval, festékcsávával vagy fehé­rítő folyadékokkal kezelhetjük, 2. a tetszőleges töménységű lúg-, sav-, festékcsáva-folyadék behatásának idejét tetszőlegesen szabályozhatjuk, 3. a lúgot, savat, festékcsávát, fehé­rítőanyagot stb. a rostok impregnálása után czentrifugálás által tökéletesen eltá­volíthatjuk, 4. a savat vagy alkálit azonnal közöm­bösíthetjük és az anyagot ugyanabban a berendezésben kimoshatjuk, 5. a használt lúg, sav, festékcsáva, fe­hérítő folyadék stb. minimális veszteség­gel értékesíthető, 6. a munkás a tetszőleges töménységű lúg, sav, festékcsáva, fehérítő anyag stb. használatánál megsérülésnek kitéve nincs. A czentrifuga az eddig használtaktól el­térően, a rugalmasan ágyazott (b) czen­trifugadob (a) fenekével szemben tömített (c) hengerrel van körülvéve, még pedig oly módon, hogy a külső (c) hengert az (a) fenékre, a külső részen alkalmazott kellő számú (d) szorító berendezés szoro­san rászorítja, mely szorítóberendezések könnyen olhatók lévén, megengedik, hogy a (c) hengert a gyárhelyiség födelén al­kalmazott (e) emelőberendezé>6 segélyével kényelmesen le lehet emelni és a czentri­fugáról el lehet távolítani. Eme berendezés következtében a (c) hen­ger, mikor az a czentrifugadob (a) fene­kén meg van erősítve, egy oly teret léte­sít, melyben a levegőt tetszés szerint

Next

/
Thumbnails
Contents