22550. lajstromszámú szabadalom • Javítások körzőkön

Megjelent 1901()j. évi október lió ti-én. MACiY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22550. szám. IX/M>- OSZTÁLY. Javítások körzőkön SZÉNÁSY BÉLA PAPÍRKERESKEDŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 24-ike. A jelen tárgyát képező újítások arra vo­natkoznak, hogy a körzőknek minden egyéb védőeszköz nélkül való zsebben hordását lehetővé tegyék és hogy az iskolás gyer­mekeknél a körzők veszélyességét csökkent­sék, végül a csúcsok elhajlását és az ebből eredő pontatlanságokat elhárítsák. A körzők veszélyességének csökkentése czéljából, azok hegyének tompa alakot adunk anélkül, h ogy az azokkal való pontos mun­kát, mely csak igen hegyes végekkel érhető el, befolyásolná. Ezt azáltal érjük el, hogy a körző szárainak hegyét magában ugyan hegyesre készítjük, de oly módon alakítjuk, hogy a körző összecsukott állapotában együtt véve elegendően tompaszöget képeznek ahhoz, hogy a szúrás megnehezíttessék ille­tőleg megakadályoztassák. Ezen biztonságot fokozzuk azáltal, hogy a csúcsokhoz közel hirtelen kiugrást, vastagodást alkalmazunk, mely a hegyeknek a húsba való mély beha­tolást megakadályozza. Hogy a szúrás veszélyét még inkább csök­kentsük, czélszerű a körző szárait, különösen végeikhez közel szöggel, illetőleg furattal vagy bordával, illetőleg horonnyal vagy más hasonló ösmert elemekkel ellátni, melyek egymásba illeszkednek és arra szolgálnak, hogy a körzők szárai, olyankor pl. midőn azt zsebben hordjuk ki ne térjenek és ezáltal az egyes hegyes csúcsok szabaddá ne tétessenek. Ennek még az az előnye is van, hogy a körző hegyei, ami a körzőknél elő szokott fordulni nem hajlanak el és kisebb távolsá­gok mérésére is állandóan pontosak maradnak. A találmány tárgyát képező javítások a mellékelt rajzon néhány foganatosítási alak­ban vannak föltüntetve. Az 1. ábrabeli kivitelnél a körző csúcsa tompa nyégyoldalú pyramisból áll. melyből az (1) ovális vájat beköszörülése által két hegyes csúcs képződik. A 2. ábrán a tompa csúcs a hegyes (2) csúcsok alkalmas meggörbítése által kelet­kezik. A 3. ábrabeli kivitelnél a hatás a (3) ki­ugrások alkalmazása által fokoztatík, mivel ha a testbe be is szúródnék ez a (3) kiugrásnál mélyebbre nem hatolhat. A (3) kiugrások csupán a csúcsok megfelelő görbítésével együttesen alkalmazhatók, mivel különben kis távolságok nem volnának mérhetők és a tompa csúcs képzése által létrejött elő­nyökről is le kellene mondani. A 4. ábrán oly körző keresztmetszete van föltiintetve, melynél az egyik szár (4) bordája illeszkedik a másik szár megfelelő hornyába

Next

/
Thumbnails
Contents