22500. lajstromszámú szabadalom • Eljárás szivarok alakadására

Megjelent IDOl. évi október lió 8-án. MAGY. SZABADALMI IVATAL SZABADALMI LEIRAS 22500. szám. X/c OSZTÁLY. Eljárás szivarok alakadására. SPREEN KÁROLY FRIGYES VILMOS KERESKEDŐ HAMBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 október hó 31-ike. •Jelen találmány tárgyát szivarsodratok­nak a sodraihoz alkalmazkodó, mechaniku­san mozgatható rugalmas berendezésekkel való alakadására szolgáló eljárás képezi. Az új eljárással azt érjük el, hogy a szi­varok alakja teljesen az egyes dohány és sodrat minőségekhez alkalmazkodik és így az eddigi kézi- és mintakészítéssel szem­ben lényeges előnyöket érhetünk el. Hogy jelen eljárás lényege kitűnjön, szükséges, hogy az eddigi eljárás néhány szóval vázoltassék. Ismeretes, hogy a szi­varok jó minősége főkép attól függ, hogy a sodrat alakja helyes legyen, azaz, hogy ne legyen se túlságos nehéz, se pedig túl­erősen összepréselve. Ezen préselés a szo­kásos kézimunkánál egyszerű kéziügyesség és a szivarsodró munkás gyakorlottsága által éretik el. A mechanikus úton való alakadásnál a préselést oly módon érjük el, hogy a kész sodratokat két részből álló famintákba he­lyezzük és hosszabb vagy rövidebb ideig meghatározott nyomásnak tesszük ki. Míg az első eljárás aránylag jó ered­ményeket szolgáltat, bár ennek megfele­lően drága is, addig a második munka­móddal sok, túlságos erősen vagy gyöngén préselt szivart nyerünk, mivel az egyes sodratok méreteire való tekintet nékül a préselés teljesen egyenletes. Ezen hátrányokat az alább leirandó el­járással kerüljük el, mivel ennél minden szivar méreteivel megfelelő mértékű pré­selés alá vettetik. Az eljárás lényegében abból áll, hogy a kész szivartekercset — leggyakrabban egy­részű — rugalmas, az esetről-esetre meg­kívánt szivaralaknak megfelelő, egymást túlfödő (b—c) hosszélekkel bíró rugalmas (a) burokba helyezzük és e burkot rugal­mas, és ez oknál fogva szintén a szivar­tekercs alakjához alkalmazkodó (d) minta­darabok által mechanikusan hosszabb időn át a földolgozandó dohány sodrása czéljá­ból ép úgy mozgatjuk és préseljük, a mint azt a kézimunkánál az alakot kiképező munkás végezte, tehát gépies úton érünk el oly alakadást, mint a kézi munkánál. Az 1. és 2. ábrákban csak sematikusan föl­tüntetett berendezéssel a szivar alakját, ép úgy, mint a kézi munkánál, a beren­dezésnek minden irányban való mozgékony­sága folytán már a burokban adjuk meg s e mellett a burok méretei az előállí­tandó szivar hosszának és vastagságának mértékéül szolgálnak. Megemlítendő, hogy jelen eljárásnál az

Next

/
Thumbnails
Contents