22469. lajstromszámú szabadalom • Szellőztető berendezés nyomáscsökkentő készülékek számára

Megjelent, 1901. évi október hó 2-án. MAG*, gfe KIR SZABADALMI rag: HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22469. szám. V'e. OSZTÁLY. Szellőztető berendezés nyomáscsökkentő készülékek számára. KAEFERLE FRIGYES MÉRNÖK ÉS GYÁROS HANNOVERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 6-ika Jelen találmány, mely a mellékelt raj- | zon három kiviteli alakban van függélyes j metszetben föltüntetve, oly nyomáscsök­kentő készülékekre vonatkozik, melyekben az átömlő nyomóközeg nyomása az által csökkentetik, illetve szabályoztatik, hogy egy a nyomás alatt álló (b) teret elzáró (c) folyadékba merülő (a) uszó föl- és le­járó mozgása által egy (d) szelep többé-ke­vésbbé megnyittatik, illetve elzáratik. Az ilyen nyomáscsökkentő készülékekhez kapcsolt vagy egyéb készülékeknek hiá­nyos szellőztetése folytán az elzárószelep elzárása alkalmával az elzáró folyadék föl­szine fölött lévő (b) üregben gyakran vá­kuum képződik, melynek következtében a küllég nyomása a (c) elzárófolyadék egyes részeit az (l) csővezetékbe hajtja. Ennek megakadályozása czéljából a jelen találmány szerint az elzárófolyadék föl­szine fölött lévő üreg falának valamely al­kalmas helyén egy (v) szellőztető szelep van alkalmazva, mely vákuumnak a készü­lékben való keletkezése alkalmával a külső légnyomás által önműködőlég megnyittatik és a levegőt a (b) űrbe, illetve az ahhoz kapcsolt (1) csővezetékekbe és egyéb ké­szülékekbe bebocsátja. A mellékelt rajz 1. ábrája egy ilyen | szellőztető szelepnek legegyszerűbb kivi­' teli alakját mutatja. Ezen példánál a sze­lep függően van elrendezve, melyben egy közönséges (v) szelepkúp önsúlyánál fogva állandóan a (vl) szelepfészken nyugszik. A szelepház egy (y) födővel van ellátva, a le­vegő pedig oldalt alkalmazott (x) nyíláso­kon léphet a szelepházba. Ha tehát a (b) tér­ben vákuum képződik, úgy az (x) nyíláso­kon át belépő levegő a (v) szelepkúpot fölemeli és a (b) térbe áramlik, Mire az egyensúly ismét helyreállt, a szelep a (v) szelepkúp önsúlya folytán ismét önműkö­dőlég bezáródik. A 2. ábrán föltüntetett kiviteli alak az előbbitől abban különbözik, hogy a (v) sze­leptest golyóalakkal bír és hogy a (vl) szelepfészek egy átfúrt gummihártyából áll. Egyebekben ezen szelep hatása ugyanaz, mint az első kiviteli alaké. A 3. ábrán végül egy oly kiviteli ala­kot mutat, melynél az 1. ábrán föltünte­tett szellőztető szelep nem függő, hanem álló helyzetben van elrendezve. Ez esetben a (v) szeleptest még egy (z) peczekkelbír és egy (q) spirálrúgó által fészkéhez szo­ríttatik, mely rúgó másik vég^n egy lyug­gatott (p) lapra támasztható. • ^ | \

Next

/
Thumbnails
Contents