22468. lajstromszámú szabadalom • Szénsavas víz részére való szifónüveg

Megjelent 11)01. évi október hó 2-án. MAGY. |§j KIR SZABADALMI gB l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22468. szám. XVIII/d. OSZTÁLY. Szénsavas-víz részére való szifónüveg. IvBUG HERMANN MÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 november hó 26-ika. A találmány egy szénsavas-víz tartására szolgáló szifóniivegre vonatkozik. Ezen iiveg főtulajdouságai abban állanak, hogy az üvegben lévő víz sem a töltésnél, sem a kiürítésnél semmiféle féiuföliilettel érintkezésbe nem jöhet, hogy minden részé­ben könnyen tisztítható és hogy nyitási és zárási mechanizmusa az elképzelhető leg­egyszerűbb. A mellékelt rajzokon lévő betűjelzésekre hivatkozva, az üveg leírása alant követ­kezik : A rajzok ábrázolják : 1. ábra az üveg függőleges metszetét nyitásának és zárásának emeltyű mecha­nizmusával, 2. ábra ugyanaz, de 90° az 1. ábra felé fordítva, 3. ábra az üveg vízirányos metszetét (A—B) metszővonal irányában, 4. ábra nézet, fölülről az üvegre. 5. ábra üveg, oldalkiömlő nyílással, 6. ábra az üveg fölső részének függőle­ges metszetét a nyitás és zárás csavarjával. Az üveg összes alkatrészei, az emeltyű mechanizmus kivételével körkeresztmetszetű forgástestek. A szifon nyitott üvegét magát, egy mind­| két végén nyitott, üveganyagból készült I üres test képezi. Mindkét vége üvegnyakalakra van tor­máivá és lég- és vízmentesen záratik el. Az egyik vége (a) üvegfödél és (p) rug­gyanta tömítés által van elzárva, melyek az ismert csavarzattal — (d) anyacsavar és (e) felezett csavargyűrűkkel — erősen az üvegnyakra sajtoltatnak. Az (a) üvegfödél közepét egy (b) üvegcső akként hatja át, hogy egyik vége az üveg belsejébe nyúlik és (c) másik vége üveg­födél másik oldalából mint egy rövid tol­dalékcső nyúlik ki. Az üveg másik vége (h) ruggyantakorong­gal van lég- és vízmentesen elzárva. Ezen ruggyantakorong egy fémkarika (k) által sajtoltatik az üvegnyak gyűrűformájú alapja felé, ismét egy ugyanolyan csavarzattal, mint a másik üvegnyaknál történt; áll pedig ez (1) anyacsavar és (m) csavarkarikából. A (h) ruggyantakorong azonkívül a (g) csavar által van az (i) fémtárcsa és az (f) üvegedény külső feneke közé erősen be­szorítva. Az (f) üvegedény belső fenekén van a (g) csavar ruggyantával bevont feje. Az (f) üvegedény akként boríttatik a (b) üveg­csőre, hogy a (g) csavar fejét borító ruggyanta a (b) csövön nyugszik és ezen (b) üvegcső-

Next

/
Thumbnails
Contents