22389. lajstromszámú szabadalom • Kettős hatású robbanó tüzérlövedék

Megjelent 1901. évi szeptember lió 21-én. MAGY. KIli SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22389. szám. XlX/c. OSZTÁLY. Kettős hatású robbanó tüzérlövedék. EGGEB EMIL MAGÁNHIVATALNOK ÉS BLAU FERENCZ KERESKEDŐ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 23-ika,. Jelen találmány tárgya olyan robbanó tüzérlövedék, mely a jelenleg alkalmazott lövedékektől abban különbözik, liogy ha­tása nem nyilvánul főképen egy irányban, mint eddig, hanem a töltelékgolyók egy­idejűleg úgy előre, mint hátrafelé szórat­nak szét. Az eddigi úgynevezett lökőtükörshrapnelek vagy kamrashrapnelek hátsó robbanó-töltet­kamrával vagy pedig úgynevezett fejkamra­shrapnelek, melyeknek robbanó-töltetkam­rája a gyújtó alatt vau elrendezve. Az első fajtához tartozó lövedékeknél a robbanó­töltet a töltelékgolyókat főképen előre, a második fajtához tartozóknál pedig hátra­felé hajítja. Az úgynevezett csőshrapnelek­nél ellenben a robbantó-töltet lökése a töl­telékgolyókra a röpülés irányára csaknem merőlegesen hat, mi azoknak szélességi irányban való tetemes szóródását idézi elő. Az új lökőtükörlövedék biztosította új kettős hatást az által érjük el. hogy az elől és hátul lökőtiikrökkel elzárt robbanó­tól tetkamra a lövedék közepére van he­lyezve. Az új lövedéket a mellékelt rajz két pél­daképein kiviteli alakban ábrázolja hossz­metszetben. Az 1. ábra szerint az (e) robbantótöltet­kamrát elől és hátul egy-egy (d d) lökő­tükör födi, melyek közül a mellső a (c) közlekedő csövecske átbocsájtása czéljából ki van fúrva, (f f) a két töltelékgolyó­kamra. A hátsó töltelékgolyókamra a köny­nyen leváló (g) záródarabbal van zárva, míg a mellső töltelékgolyókamrát egy tet­seőleges, szintén könnyen leváló gyújtó zárja el. (i i i) a vezetékgyűrűk. A 2. ábra szerint a középső robbanótöl­tet-kamrát a lövedék (a) falától befelé nyúló átfúrt (b) válaszfal két (e e) részre osztja, a mi a töltelékgolyók kétirányba való szó­rásának egyenletességét előnyösen befolyá­solja. (h) a robbanótöltetkamra-csavar, (k k)­val oldalsó gyújtónyílások vannak jelezve. A lövedék hatásmódja könnyen érthető. A robbanótöltet fölrobbanása folytán a két lökőtükör a töltelékgolyókat ellenkező irá­nyokban előre és hátrafelé hajítja, mi köz­ben a lövedékfej és a (g) záródarab köny­nyen leválnak. SZABADALMI IGÉNYEK. 1. Kettős hatású robbanó tüzérlövedék, jel­lemezve a lövedék közepébe helyezett robbantótöltet-kamra és egy-egy a' löve-

Next

/
Thumbnails
Contents