22383. lajstromszámú szabadalom • Óramű segélyével bizonyos adott időpontban működtetett elektromos áramkikapcsoló

Megjelent 1001. évi szeptember lié 21-én. MAGY. ggft KIR SZABADALMI IMm HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22883. szám. VIT/g- OSZTÁLY. Óramű segélyével bizonyos adott időpontokban működtetett elektromos áramkikapcsoló. RAUSCH VILMOS ELEKTROTECHNIKUS DÜSSZELDORFBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 május hó 4-ike. Hogy elektromos jelző-, világító vagy erőátviteli berendezések napközben bizo­nyos időpontokban önműködően bekapcsol­hatók legyenek, egy óraművet használunk, mely egy csúszókontaktust mozgat és így az elektromos vezetékeket a kellő sorrend­ben zárja és megszakítja. Minden ilynemű berendezésnek az a hátránya, hogy működ­tetéséhez erős áram, tehát nagy telep szük­séges. A találmány szerint erre a czélra egy kontaktuskart alkalmazunk, mely egy óra órakerekével az ismert módon van össze­kötve, a tengelyen egy rúgó nyomása el­len tolódik el és a tengely körül konczen­trikusan elrendezett kontaktusokkal szem­ben ugró kontaktus gyanánt szerepel. A kontaktuskar eltolódását a tengelyen a kar egy fölfutó fölülete idézi elő; külön­böző csapokkal fölváltva működik össze, ezek egyikére az áramkör megszakítása czéljából fölfut, és erről az áramkör zá­rása czéljából egy kontaktus csapra ug­rik át. A csatolt rajz 1. ábrája az óramű metszetét az áram­kör zárt, a 2. ábrája ennek megszakított állapotá­ban mutatja, a 3. ábra az óramű elölnézete, a 4. ábra az elektromos jelző berendezés kontaktusainak elrendezését mutatja, az 5. és 6. ábra a kikapcsolót zárt és meg­szakított állapotában nagyobb méretben áb­rázolja, a 7. ábra az órakerék hátulnézete, a 8. ábra a berendezés egy különleges ki­viteli módozatának nézete, a 9. ábra annak metszete. Az óramű (a) tengelye a (c d) kerekek közvetítésével a (b) percztengelyt forgatja. Az (f) órakerék ennél a kiviteli módozat­nál a (b) tengelyen eltolhatóan van elren­dezve és mozgatására az (a) tengely (e) fogaskereke szolgál. Eme kerék hátsó fölületén egy (m) kon­taktuskar van alkalmazva, melynek lejtős fölfutó fölülete van (7. ábra). Ez előtt a (b) tengellyel konczentrikus körön a szi­getelőanyagból készült (g) korongban az(i) kontaktusok vannak megerősítve. Ha az (f) órakerék forog, az (m) kontaktuskar egymásután jöhet az (i) kontaktusokkal érintkezésbe. Ha az áram az (f) órakeré-

Next

/
Thumbnails
Contents