22353. lajstromszámú szabadalom • Hullámlemezből előállított szekrény

Megjelent 1901. évi szeptember lió 18-án. MAGY. SZABADALMI Klli HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22353. szám. xvi/f. OSZTÁLY. Hullámlemezbó'l előállított szekrény. WOLF GYÖRGY KERESKEDŐ BOROSZLÓBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 12-ike. Jelen találmány tárgya hullámlemezből készített szekrény, mely czélra a hullám­lemez eddigelé még nem használtatott föl, bár az ilyen hullámlemez-szekrények a je­lenlegi fa-szekrényekkel, ládákkal stb. szemben számos és lényeges előnnyel bír­nak. Egyrészt könnyebbek, mint a faszekré­nyek, s a szállítás által nem szenvednek annyit, mint ez utóbbiak, s míg pl. egy fa­ládát csak egy néhányszor lehet az oda-és visszaszállításra fölhasználni, a hullám­lemez-láda huzamos ideig megfelel ezen czélnak. A mellékelt rajzlap 1. ábrája egy ilyen hullámlemez-szek­rény távlati képét tünteti föl, míg a 2. és 3. ábrák részletrajzok. A szekrény előállítására szöglemezekből, vagy nagyobb méretű szekrényeknél szög­vasakból készült (a) kereteket használunk föl, melyek közé aztán a (b) hullámlemez táblákat foglaljuk be. A szekrénynek úgy oldallapjait, mint alsó és fölső lapját is ugyanilyen módon állítjuk elő. A szekrényhez rendesen egész vékony hullámlemezt használunk föl, ha azonban a szekrény nehéz tárgyak szállítására volna rendelve, vagy egyáltalában nagyobb szi­lárdságú szekrényre volna szükségünk, ak­kor a hullámlemezeket nem egyszeresen alkalmazzuk, a mikor is az egyik tábla hullámai a másik tábla hullámait keresz­tezik, vagyis egymásra merőlegesen álla­nak. Ily módon kettős falakat kapunk, me­lyek a hullámok kereszteződése folytán minden irány felé nagyobb ellenállási ké­pességgel bírnak. A hullámlemezek ilyen kettős elrendezése a 2. ábrán látható, hol a (c) tábla hullámai a másik (d) tábla hul­lámait keresztezik. A hullámlemez-szekrény a faszekrény­nyel szemben még azon előnnyel is bír, hogy a leszögezés vagy átkötözés egészen fölöslegessé válik, ha a 3. ábrán föltün­tetett zárószerkezetet alkalmazzuk. Ezen czélból a szekrény fölső szélén négy csa­varanyát rendezünk el, a födelébe a négy (e) fejes csavar átbocsátása végett négy lyukat alkalmazunk. A födélnek ezen helyei a csavarok fejeinek befogadása végettbe­mélyíttetnek, úgy hogy a fejek ezen mé­lyedésekben foglaljanak helyet. Ekkor már a biztos zárás elérésére nem szükséges egyéb, minthogy két ilyen mélyedést pe­csétviasszal töltsünk ki, a mikor is a ki­nyitása csak a pecsétviasz-zár megsértésé-

Next

/
Thumbnails
Contents