22331. lajstromszámú szabadalom • Dobbetét czentrifugákhoz, főleg tejczentrifugákhoz

Megjelent 11)01. évi szeptember hó t2-én. •UAGY. SZABADALMI KlH. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 22331. szám. X/'f. OSZTÁLY. Dobbetét czentrifugákhoz, főleg tejczentrlfugákhoz. BRÖMME & BIELE NACHFOLGER CZÉG GERÁBAN. Bejelentésének napja 1901 április 18-ika. Elsőbbsége 1900 február hó 21-től kezdődik. A 48615. számú néni. bir. szabadalom czentrifugáknál, főleg tej szétbontására szol­gáló czentrifugáknál oly berendezést véd, mely azáltal van jellemezve, hogy a czen­trif ugálásnab alávetendő folyadékot a czen­trifugális erőre merőleges irányban lehető­leg nagyszámú lamellákra osztja. Tény az, hogy ily berendezés a czentri­fuga munkaképességét úgy az elkülönített folyadék mennyisége, mint annak minősége tekintetében az elkülönítő tartálynak egye­bekben egyenlő térfogati és sebességi viszo­nyai mellett tetemesen növeli. A teljesítmény annál nagyobb lesz, minél kisebbek a lamellák. A szűrésnél azonkívül arra is kell töre­kednünk, hogy a folyadék lehetőleg sok ellen­álló felületre találjon, mely az elkülönítendő anyagokat visszatartja. Eddigelé czentrifugáknál majdnem kizá­rólag bádogból készült betéteket alkalmaztak, melyek a legkülönfélébb alakban és kikép­zésben váltak ismeretessé. Más anyagokkal, pl. czelluloiddal, nemez­zel, selyemmel, drótfonattal tett kísérletek a gyakorlatban nem váltak be. A 68800. sz. ném. bir. szabadalomnál a beté­tet golyó vagy durva szemű kavics képezte. Eme golyó- vagy más alakú testek üre­gesek is lehetnek és be-és kiömlő nyílások­kal láthatók el. Az ezen testek okozta hatás azonban igen csekély, minthogy a folyadékot nem osztják a fentemlített lemellákra, pedig ez a czentrifugák hatásának fokozására igen lé­nyeges hatású, mert ellenkező esetben a folyadék függélyes irányban mozdul el. Üreges testeket tejlefelezésnél egyálta­lában nem lehet alkalmazni, mert azokat nem lehet tisztítani. A czentrifugatartályoknak bádogbetétek­kel való megosztása természetesen igen korlá­tolt mértékben alkalmazható, mivel az ily betétek száma nem lehet nagy és igy csak kevés lamellát és kis kamrákat képezhe­tünk ki. A jelen találmány már most oly czentri­fugabetét előállítását czélozza, mely sokkal nagyobb számú lamella képzését teszi lehe­tővé, mint az összes eddig használt betétek. Bádog helyett luffából álló betéteket al­kalmazunk vagy pedig fölváltva lurtaleme­zeket és bádog- vagy más lemezeket. A luffa, luffaszivacs, másképen loofat a melegebb éghajlatban előforduló cucurbita­ceák családjába tartozó luffa-fajnak pl. a luffa cylindricának tökhöz hasonló gyümöl­csének rostszövete.

Next

/
Thumbnails
Contents