22326. lajstromszámú szabadalom • Orthopädiai sínkészülék

Megjelent 1901. évi szeptember lió 21-én. MAGY. A KIR. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22326. szára. VII/©- OSZTÁLY. Ortopédiai sínkészűlék SAEMANN FRANKLIN IZSÁK KERESKEDŐ ÉS HUGHES JAKAB GILRERT SEBÉSZ SHEBOYGANBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 19-ike. A jelen találmány tárgyát a végtagok vagy a tompor törésének, elferdülésének és egyéb sérüléseinek ambulans gyógyítá­sára szolgáló orthopédiai sínkészűlék ké­pezi, mely igen könnyen illeszthető a vég­tagra és melynél a testsúly a talplemez­ről beállítható csövek vagy rudak segé­lyével a medenczecsontot alátámasztó me­denczelemezekre vitetik át. A testsúly ezen készüléknél nagyobbára a czipőtaréj alsó részére nehezedik, de lég- vagy víz­párnák alkalmazása folytán akként oszlik el, hogy az említett testrész meg nem sé­rülhet. Ha a láb nem nyugszik a talple­mezen, akkor a végtag egy a medencze­lapokról alácsüngő kötésben van elhelyezve és ezenkívül a sínkészűlékbe van befogva. A találmány tárgyát képező készülék a csonttörés következményeiként föllépő meg­rövidüléseket és elferdüléseket is megaka­dályozza, a mennyiben a végtagnak csak az izületek közti kinyujtását teszi lehetővé, az eltörött és a készülékbe befogott vég­tagrészeket ellenben teljesen mozdulatlan állapotban tartja meg. A készüléknek egy további előnyét lég­párnák alkalmazásával érjük el, melyekkel | az izmok szövetére elegendő nyomást fejt- | hetünk ki a nélkül, hogy ez által az izom­szövetek megsérülnének vagy a vérkerin­gés megakasztatnék, mivel ezen nyomás ki­fejtése a végtagok körülkötözése nélkül történik. Ez által természetesen gyorsabb gyógyítást érünk el és azonkívül az izüle­tek megmerevedésével járó ischaemia be­következését is megakadályozzuk. A talál­mánnyal továbbá azt is elérjük, hogy a sín­készűlék nem szorul erősen a végtaghoz és így külső sérüléseknél annak megvizsgálá­sát, fürösztését, szellőztetését és az öltöz­tetését is lehetővé teszi a nélkül, hogy a készülék e közben meglazulna. Mindezen okoknál fogva a találmány tárgyát képező készülék törött csontrészek pontos és fáj­dalom nélküli összeillesztésére, az ily sé­rülések gyors gyógyítására, valaminttom­porsérülések kezelésére is igen előnyösen alkalmazható. A készülék egyes részei a végtagra való illesztés után helyzetüket meg nem változtathatják, úgy hogy a meg­sérült végtag teljes biztonsággal tartatik befogva. A találmány tárgyát képező készülék a mellekelt rajzokban egy foganatosítási alak­jában van föltüntetve. Az 1. ábra a készülék távlati képe.

Next

/
Thumbnails
Contents