22325. lajstromszámú szabadalom • Újítások túlhevítőkön

Megjelent 1901 évi szeptember hó 16-án. MAGY. SZABADALMI KII! HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22325. szám. V/o'2. OSZTÁLY. Újítások túlhevítőkön. OLBRICHT MIKSA HENRIK GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 27-ike, Jelen találmány tárgyát túlhevítőkön esz­közölt újítások képezik, melyek a túlheví­tők folytonos üzemét teszik lehetővé. Az eddig ismert túlhevítők jelentékeny hátránya abban áll, hogy üzemközben eset­leg beálló sérülés, mint csőrepedés, cső­dugulás stb. következtében, egyrészt az üzemnek mindaddig szünetelnie kell, míg a sérülés helyre nincs állítva, másrészt pe­dig a túlhevített gőz által nyújtott elő­nyök az üzemszünetelés idejére elvesznek. Jelen újítás czélja ezen hátrányokat az által elkerülni, hogy a túlhevítő oly egyes elemekből van összetéve, melyek üzemköz­ben esetleg beálló sérülések folytán köny­nyen eltávolíthatók, s az üzem szünetelése csak arra a rövid időre szükséges, melyben a sérült elem kiiktatása történik, míg en­nek bekövetkeztével a túlhevítő sértetlen része üzemét ismét fölveszi. Mellékelt rajzban: 1. ábra részint hosszmetszetben, részint nézetben, 2. ábra oldalnézetben tünteti föl a túl­hevítő elemeit. A 3., 4. és 5. ábra a túlhevítőt loko­mobil- vagy lokomotiv-kazánokon való al­kalmazásában mutatja be. A túlhevítő egyes (a) elemeit kovácsolt vasból vagy más megfelelő anyagból ké­szült T-csövek képezik, melyek egyik ki­ágazásába a túlhevítő (d) csövei torkol­nak, másik kiágazásába, mely tisztítónyílá­sul szolgál az (e) elzárócsavar szereltetik, (f) tömítőgyűrűvel tökéletes tömítést lé­tesítve. Az (a) elemek (j) és (k) nyúlványai egymásba illeszkednek s közöttük nyer a (h) tömítőgyűrű alkalmazást, hogy a füst­gázok behatásától mentve legyen. Az első elembe az (e) tisztítócsavár helyett az (1) gőzbeömlőcső illeszkedik. Az egyes elemek a (b és bl) födőkön átmenő egyik végén kúposán kiképezett (i) csavar és (m) anya által szoríttatnak egymáshoz s képezik együttesen a túlhevítőt. Az (m) csavar­anyát (n) védőkupak óvja meg az elégéstől. A 3., 4. és 5. ábra a túlhevítőt egy lo­komobil füstszekrényében elhelyezve ábrá­zolja. A túlhevítőnek (i) csavar által összefog­lalt (a) elemeibe az (1) és (11) idomcsövön ömlik be a túlhevítendő gőz, míg a már hevített gőz az (13 és 14) csöveken vezet­tetik ki az (14 és 15) karimák által össze­kötött külső vezetékbe. A túlhevítő (a) elemeinek (e) tisztító­csavarjai az (r és u) szögvasgyűrű, (z) bá­dogköpeny, (v) födő és (t) homlokfal ál-

Next

/
Thumbnails
Contents