22315. lajstromszámú szabadalom • Gép répának a kiásására

Megjelent 1901. évi szeptember hó lé-án. MAGI. g|| KIR. SZABADALMI Bjf ilf HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22315. szára. X/a. OSZTÁLY. Gép répának a kiásására. SANDTFOSS HANS MÉRNÖK ÉS KERESKEDŐ ÉS STUBM HERMANN KOVÁCSMESTER S/M HALLÉBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó Í8 ika. Jelen találmány tárgyát gép képezi, répá­nak a kiásására, mely az ismert hasonló készülékekkel szemben, két kónikus hegy által tűnik ki, melyek kiemelő rudakon van­nak megerősítve, ezek alkalmas mozgatási mechanizmus segélyével forgásba hozatnak és egy kézi emeltyű segélyével magassági állásukba beállíttatnak. A kiemelő rudak kónikus fejei vagy hegyei nem úgy mű­ködnek, mint egy ekevas, mely fölveti a földet, hanem átvágják a földet és forga­tásukkal gondoskodnak arról, hogy a föld­ből kiásandó tárgyak kiemeltessenek és a kónikus hegyek mögött, a megint össze­eső föld fölűletén maradjanak. Mellékelt rajzon van a találmány föltüntetve és pe­dig: 1. ábra keresztmetszet a 2. ábrának A—B vonala szerint, 2. ábra a gép elölnézete. Az (a) tengely, a két (b c) futókerék számára, oly hosszú, hogy két, egymás mel­lett lévő répasor egyszerre munkálható meg. Az (a) tengelyen két pár (d e) kúp- I kerék van, melyek a tengellyel együtt fo- | rognak és forgatásukat kúpkerekek segé- | lyével a függélyes (h i) tengelyekre vi- | szik át. Ezen (h i) függélyes tengelyek alsó végén (k 1) kúpkerekek vannak, melyek az (o p) kiemelő rudak (m n) kúpkerekeivel kapaszkodási helyzetben vannak. Az (o p) kiemelő rudak elülső végükön egy (q) kó­nikus heggyel bírnak és egy közös (r) áll­ványon vannak elhelyezve, mely (t) fo­gantyú által, a tengely körül vagy emel­hető vagy sülyeszthető. A gép következőképen működik: A gép előremozgásánál a (b c) futóke­rekek mozgása az (a) tengelyre és az (a) tengelyről a (d e f g k 1 m n) kúpát­vitelek által (o p) kiemelőrudakra vitetik át, melyek forognak. A kiemelő rudak (q) kónikus hegyükkel a répába kapaszkod­nak és előre mozgásuknál az egyes répákat meglazítják, melyek aztán az (o p) kiemelő rudak forgása következtében kiemeltetnek. Ha a készüléket működésen kivüli álla­potba akarjuk helyezni, a (t) fogantyút le­nyomjuk, miáltal az (o p) kiemelő rudak az (r) állvánnyal emeltetnek. Két pár ki­emelő rúd helyett, mint azt a rajz mutatja, i tetszés szerinti számú kiemelő rudat al­| kalmazhatunk egy és ugyanazon gépnél. Az | (o p) kiemelő rudak —az (r) állvány és az | átviteli szerkezet átalakítása által, — a

Next

/
Thumbnails
Contents