22309. lajstromszámú szabadalom • Elektromos elosztásra szolgáló rendszer

Megjelent 1901. évi szeptember hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEI RAS 22809. szám, VIl/g- OSZTÁLY. Elektromosság elosztására szolgáló rendszer. LAMME BENJÁMIN GARVER ELEKTROTECHNIKUS-MÉRNÖK PITTSBURGBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 január hó 29-ike. Jelen találmány az elektromos áramelosz­tás rendszereire és különösen olyan rend­szerekre vonatkozik, a melyek váltakozó áramoknak egyenáramokká való átalakítá­sát forgó konverterek segítségével, valamint pl. motoroknak az így előállított egyenáram által való működtetését czélozzák. A talál­mány ezélja a fönt jelzett rendszerek szá­mára olyan biztosan működő készüléket lé­tesíteni, a mely automatikusan kikapcsolja a rendszer valamely konverterjét az áram­körből, ha a térmágnes mágnesező árama valamely előre megállapított határ alá sülyedt. A találmány tárgya a mellékelt rajzon van föltüntetve, a mely egy váltakozó áramkör­nek, egy egyenáramkörnek és két forgó­konverternek, valamint ezek védő beren­dezéseinek sémáját ábrázolja. A gyakorlatban újabban szokásos ott, a hol az elektromos energiát nagy távolsá­gokra kell vezetni, pl. vasúti motorok táp­lálására, váltakozó áramot termelni és át­vinni és ezt az energiát egy bizonyos tá­volságban a főgenerátor állomástól, forgó konverertek segítségével a motorok táplálá­sára szolgáló egyenárammá átalakítani. Az ilyen rendszereknél nem forog fönn veszély a konverterre nézve, annak túlságos sebessége folytán mindaddig, míg a forgó konverterek szinkronikusan futnak a válta­kozó áramú gépekkel. Ilyen föltételek mel­lett a forgó konverterek térmágnes áramai tág határok között változhatnak, a nélkül, hogy a konvertereket, illetve a rendszert veszélyeztetnék, minthogy a váltakozó ar­matúra áram olyképen változik, hogy ellen­kező mágnesező hatást idéz elő és így a térindukcziót megközelítőleg állandósítja. Néha azonban szükséges, különösen ha kom­pound tekercsek vannak alkalmazva, a sze­ries térmágnes áramát tetemesen gyöngíteni, más esetekben pedig megtörténhetik, hogy a szenes térmágnes-áram erősebb lesz, mint kívánatos volna és ennélfogva a mellékzár-Jati térmágnes-áramot megfelelően gyöngí­teni kell, hogy a kívánt térerősséget szol­gáltassa. A megállapított körülmények kö­zött, ha a forgó konverter tápláló válta­kozó áramköre megszakadna, a szeries-tér hirtelenül gyöngülne és azután reverzál­tatnék, azon áram által, mely a rendszer többi konvertereiből az egyenáram főveze­tékén át jutna ezen konverterbe, minek

Next

/
Thumbnails
Contents