22273. lajstromszámú szabadalom • Munkaeljárás kétütemű explóziós erőgépek számára

Megjelent 1901. évi szeptember hó 3-án. Kia MAGY SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22273. szám. XI V/e. OSZTÁLY­Munkaeljárás kétütemű explóziós erőgépek számára. HOMBERGER HENRIK MÉRNÖK BERLINBEN. Bejelentésének napja 1900 november hó 6-ika. Elsőbbsége 1900 junius hó 13-tól kezdődik. A jelen találmány tárgyát kétütemű ex­plóziós erőgépeknél alkalmazandó munka­eljárás képezi, melyet a mellékelt rajz nyo­mán fogunk ismertetni. (a) egy tetszőleges szerkezetű szivattyú, mely a munkahengeren kívül a tetszőleges összetételű égési keveréket (gázalakú, folyós vagy szilárd, poralakú égési anyagokat) a szükséges teljes kompresszióig vagy ezen túl sűríti, (b) a munkahenger, mely a ke­veréket ezen állapotban fölveszi és melyben az a bebocsátó szelep elzárása után meg­gyujtatik. Tegyük föl, hogj' a gép működésben van és hogy a dugattyú az ennek baloldalán bekövetkezett elégés és expanzió következ­tében a jobboldali holtpontig a (d) állásba jutott; akkor mindenekelőtt az égési gázok a dugattyúnak jobbról balra tartó vissza­mozgásának egész útjában mesterséges ki­mosás nélkül a nyitott (h) szelepen át haj­tatnak ki a hengerből. Hogy ezen gázok­nak az égési térben visszamaradó részét is kihajtsuk, (e)-n át tetszőleges módon léte­sített légáramot vezetünk be, mely az égési tér tartalmát a (h) szelep zárása és az (f) szelep nyitása előtt a kifuvó csövön át ki­hajtja és friss levegővel helyettesíti. Erre aztán a (h) szelep záródik, az (f) szelep el­lenben nyitódik oly czélból, hogy a szivaty­tyú által komprimált keveréket a henger elégési terébe bocsássa, mire a szelep gyor­san ismét záródik. A keveréket ezután va­lamely ismeretes módon meggyújtjuk és el­égetjük, minek következtében a dugattyú ismét jobbra hajtatik. A teljesen komprimált keveréknek bebo­csátása czéljából az (f) szelep nyitásának és zárásának lehetőleg gyorsan kell történnie, még pedig az alatt, mi alatt a dugattyú a (d) holtpont álláshoz közeledik. Ezen szelep (ül. több ilyennek alkalmazása esetén sze­lepek) harántmetszete lehetőleg nagynak veendő és az (a) szivattyúban létesített, a kivánt kompressziót meghaladó túlnyomás akként választandó, hogy a (b) munkahen­ger égési terének friss keverékkel való megtöltése az előirt rövid idő alatt menjen végbe. Az (f) szelepnek fölváltva belülről kifelé (az explózió és elégés alatt) és kívül­ről befelé (az expanzió és kifuvás alatt) kell történnie és így ezen külön czél telje­sítésére külön szerkezetet is igényel, mely­nek tüzetesebb ismertetését azonban e he­lyütt mellőzzük. Az (a) szivattyút akként is rendezhetnék el, hogy azt a forgattyú tengely helyett a (b) hengernek hátrafelé meghosszabbított

Next

/
Thumbnails
Contents