22272. lajstromszámú szabadalom • Szikrafogó füstcsöves kazánokhoz

Megjelent 1901 -":ei>tember lió 3-án. MAGY SZABADALMI KIR Hí VhTA L SZABADALMI LEÍRÁS 22272. szám. ya a. OSZTÁLY. Szikrafogó füstcsöves kazánokhoz. FAI KAS LAJOS VASKERESKEDŐ ÚJVIDÉKEN. A szabadalom bejelentésének" napja 1901 április hó 4 ike. Találmányom tárgya egy szikrafogó füst­csöves kazánokhoz, első sorban cséplőgé­pek lokomobiljainak és lokomotivok kazán­jaihoz, mely a füstcsöves kazán füstszek­fényébe van szerelve és meggátolja, hogy az erős, mesterséges úton előidézett lég­áramlat a tüzelőtérből elragadott izzó szénrészeket a kürtőből kiragadja, de a füstgázok elszállását nem akadályozza. Ev­vel az ily kazánok tűzveszélyességét tete­mesen csökkentjük, sőt ggészen meg is szüntetjük. A csatolt rajzon a találmány tárgyát képező szikrafogó egy kiviteli módozata látható, nevezetesen az 1. ábra a kazán füstszekrényének oldal­nézete, melyen a füstszekrény egy része kitörve van ábrázolva, hogy a 2. ábra (1—1) vonala szerint metszetben ábrázolt szikrafogó látható legyen, a 3. ábra az 1. ábra 3—3 vonala szerint vett metszet és a 2. és 4. ábra részletrajz. A találmány szerint a kazán (a) füst­szekrényében egy vaslemezből készült (b) keret van elrendezve, melynek alsó részén a lehullott szikrák elvezetése czéljából egy (c) rostély van elrendezve. Eme keret alakja a kazán füstcső nyalábja alakjának felel meg. A keretbe egy (d) szögvasból készült karima van fölszögecselve, mely a 3. áb­rán elölnézetben ábrázolt (e) lemez föl­szögecselésére szolgál, a keretet pedig elől a 2. ábrán elölnézetben látható (f) zárólemez zárja el. Az egész keret akként van a füstszekrényben elhelyezve, hogy a (h) füstcsövekből jövő szikrák csak a ke­retbe juthassanak. üZ (e) lemeznek több köralakú (g) nyí­lása van, melyek előtt az egyenként vagy együttesen beállítható, tölcséralakú (i) szelepek foglalnak helyet. A csatolt raj­zon ábrázolt kiviteli módozatnál ezek a szelepek egyenként állíthatók be, a meny­nyiben, mint az a 4. ábrán világosan lát­ható, egy-egy a szeleppel összekötött (j) szárnyas csavarorsóra vannak szerelve, me­lyek az (e) lemezen fölszögecselt (k) ken­gyelekben kiképezett csavarházakban fog­lalnak helyet, és a csavarorsók forgatá­sával az (e) lemezhez közelíthetők, illető­leg attól távolíthatók. Lehet azonban a szelepeket együttesen is beállítani, pl. oly módon, hogy a csavarorsókat sima, a (k) kengyelek megfelelő furataiban vezetett

Next

/
Thumbnails
Contents