22271. lajstromszámú szabadalom • Újítás égető kemenczéken

Megjelent 1901. évi szeptember hó 3-án. MAGY. A Klft SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22271. szám, xvil/d OSZTÁLY. Újítás égetőkemenczéken. EMELE ANTAL CEMENTTECHNIKUS PISZKÉN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 január hó 31 ikc. Az eddigelé használatos kettős emeletes kemenczéknél az előmelegítő az ógetőtértől oldalt a kéményben van elrendezve. Álta­lánosan érzett hátrányt képez, hogy ezen kemenczeszerkezetnél, különösen ha az elő­melegítő égetendő anyaggal van megtöltve, a fűtőgázok a fölhalmozott égetendő anya­gon való jó és egyenletes áthatolásukban és a kémény felé való elszállásukban köny­nyen megakadályoztatnak, úgy hogy a pisz­kálóajtók kinyitása alkalmával többnyire ezen rövidebb úton tódulnak a szabadba, mi által a kemenczét kezelő munkások ve­szélyeztetve vannak. A töltésnek az elő­melegítőből az égető zónába való áthozatala alkalmával is könnyen kicsapnak a lángok a piszkálónyílásokból, különösen olyankor, ha a töltés hirtelen utána csúszik vagy pe­dig, ha a lecsúszás nem megy egyenletesen végbe. Mihelyt a töltés az előmelegítőben eldugult vagy esetleg oda is sült, a kemen­cze további üzeme meg van zavarva és ilyenkor a kumenczót többnyire teljesen üzemen kívül kell helyezni, a kemencze­falakhoz hozzasült anyag eltávolítása czél­jából. A jelen talf lmány tárgya mindezen hát­rányok megszüntetésére szolgál és pedig az által, hogy a kéményben lévő előmele-i gítőn kívül még egy második előmelegítő van függélyesen az égetőakna fölött alkal­mazva, mely ettől boltozatok, boltkövek vagy hidak által van elválasztva és mely fölső végén a kéménybe torkol. A betorko­lás helyén az előmelegítő és a kémény közti közlekedés egy tolattyú által meg­szakítható. A mellékelt rajzon az 1. ábra a kemencze függélyes met­szetét mutatja; a 2. és 3. ábra az 1. ábra A—A illető­leg B—B vonalai szerinti keresztmetszetek (a) egy kettős emeletes kemenczének szo­kásos módon piszkálónyílásokkal ellátott égetőtere, melynek fölső végéhez egy (b) összekötő csatorna segélyével a kéménybe beépített (c) előmelegítő csatlakozik. Köz­vetlenül az (a) égetőcsatorna fölött egy át­tört (d) boltozat vagy hid van elrendezve, melynek helyébe egy sor boltöv is léphet. Ezen boltozat egy (e) akna alsó elzárását képezi, mely a (c) előmelegítővel párhuza­mos és mely hajlott (f) fölső részével abba benyúlik. A betorkolás helyén egy (g) to­lattyú van elrendezve, mellyel az (e) akna a (c) aknától, illetve a kéménytől elzárható. Az (f) csatorna a (c) előmelegítő bedobó nyílása fölött torkol a kéménybe, (h h)

Next

/
Thumbnails
Contents