22268. lajstromszámú szabadalom • Elektromos kettős vezeték részleges légszigeteléssel és eljárás ennek előállítására

Megjelent 1901. évi szejítember lió 3-án. MAGY SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22268. szám. VII/g. OSZTÁLY. Elektromos kettős vezeték részleges légszigeteléssel és eljárás előállítására. TBEMAIN FERENCZ HIGHGATEBEN (MIDDLESEXS GRÓFSÁG). A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 7-ike. Valamely telefonhálózat használhatósága főleg a kettős vezeték ellenállásától és a kettős vezeték két drótja között föllépő ka­paczitástól függ. Az eddig szerkesztett ká­beleknél nem törekedtek arra, hogy a két drótszál között a kapaczitást kisebbítsék, hanem olyképen jártak el, hogy mindegyik drótszálat egy kondenzátor egyik lemezé­nek, az összes többi drótszálat annak má­sik lemezének tekintették és a két összetar­tozó drótszál között föllépő kapaczitást, ha azt egyáltalában figyelembe vették, a drót és föld között föllépő kapaczitás része gya­nánt tekintették. A találmány tárgyát ké­pező berendezésnél és a drót és föld között föllépő kapaczitást legnagyobb részben fi­gyelmen kiviil hagyjuk és a szigetelő anya­got oly módon rendezzük el, hogy az adott keresztmetszetben a két összetartozó drót­szál között föllépő kapaczitás lehetőleg cse­kély legyen. Az egyes vezetők keresztmet­szete bármely tetszőleges keresztmetszet lehet, a fődolog csak az, hogy az oda és visszavezetést képező drótszálak egymástól lehetőleg távol feküdjenek és oly szigetelő anyaggal legyenek elválasztva, melynek fajlagos kapaczitása lehetőleg csekély. A csatolt rajzon a találmány különböző kiviteli módozatai láthatók. Az 1. ábra szerint a (c cl) vezetők az egymás felé fordult felületükön az (a al) szigetelő csíkokkal vannak födve. A veze­tők közé (b) szigetelő van elhelyezve, mely a két vezetőt egymástól bizonyos távolság­ban tartja. Az 1. ábra szerint ezek a szi­getelők kis csévék, melyeknek vasmagjuk vagy vastekercselésük van és melyek az ismert módon induktív hidak gyanánt sze­repelnek. A 2. ábrán ezen szigetelők (f) gömböket, a 3. ábrán (g) hengereket képez­nek. Ebben az esetben czélszerű, ha a ve­zetőket ama ponton, hol a szigetelőket el­helyezzük, kissé kivájjuk és így a szigete­lők rögzítését biztosítjuk. Ily vezetékpárok előállításánál a szigetelő testeket legczélszerübben a kötélverő gépe­ken való összeállításnál helyezzük el a ve­zetők között, mikor ezeket egyúttal vala­mely külső védőburkolattal, pl. (d) szalag­bevonattal (1. ábra) vagy más hasonlóval is körül tekercseljük. Ha az (a al) szigetelő­csíkok, melyeket a vezetők körül' alkalma­zunk, elég szélesek, ezeket egyszerűen a vezetőre hajlíthatjuk és a szigetelést ily módon tökéletesebbé tehetjük. A szigetelő­testek elhelyezésénél a vezetők szigeteltek vagy csupaszok lehetnek. A 4., 5, és 6. ábrán oly kiviteli módoza­, -

Next

/
Thumbnails
Contents