22254. lajstromszámú szabadalom • Gázgyújtó

Megjelent IDOI. évi szeptember lió 3-án. MAGY, SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22254. szám. II/a. OSZTÁLY­Gázgyujtó. BORGHABDT HUGÓ MÉRNÖK BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 íebruár hó 26-ika. A találmány tárgya egy gázgyújtóberen­dezés, melynél a főláng meggyújtása előtt egy melléklángot gyújtunk meg és melynél a gyújtólánghoz vezető mellékvezeték nyi­tását és a gáz által a gyújtó hőmérsékletre fölhevítendő drót előmelegítését elektromos áram végezi. A szóban forgó találmány sze­rint a főlángzóhoz vezető gázvezeték idő­szakosan történő elzárására és a gyútóláng­hoz vezető vezeták egyidejű nyitására szol­gáló kettős szelep működtetése és alkalma­zása részben az ismeretes Borehardt-féle öngyújtó szerkezeti részleteinek megfelelő, míg a gyújtódrót elektromos előmelegítése a 19754. sz. magyar szabadalom elve alap­ján történik. Az uj, hatásában az elektromos izzólámpák kikapcsolójának megfelelő gyújtó ezélja az, hogy a gyújtás minden esetben a robbanás okozta lökések elkerülésével menjen végbe és így a főlángzón elhelyezett izzótest rázkódásoknak kitéve ne legyen. Azonkívül eme berendezésnél a gyújtás idő­pontja, vagyis az a pillanat, melyben a gyújtóláng a főlángot létesíti és maga kial­szik, az a pillanat, melyben az áramzárót, illetőleg kontaktusgombot eleresztjük, úgy hogy az önműködő gyújtóknál szükséges, kisebb-nagyobb Hsedelem és az ebből szár­mazó hátrányok 'Ikerülhetők. A csatolt rajzon: az 1. ábra az uj gázgyújtó-berendezés oldalnézete, melyen az elektromágnesnek a gyújtólángzóhoz vezető mellékcső alsó vé­gén történő elrendezése látható, mely csövön egyúttal a gyújtó elektromos előmelegítő berendezése is el van rendezve. A 2. és 3. ábra két metszet, melyen a szelepberendezés a két főállásában látható. Az (a) burkolatban a Bunsenlángzó csöve alatt lévő (1) szelep rendes állásánál (2. ábra) az alsó szelepülésre feküdve a (j) szelepemelő kamarából a (c) gyújtólángzó­hoz vezető gázvezetéket elzárja. Az (i) sze­lepemelő, mely a szelep testet a megjelölt mellékvezeték nyitása és a főlángzóhoz ve­zető vezeték egyidejű zárása czéljából föl­emeli, akként van berendezve, hogy azt pl. egy eltolható, a (b) csőcsonk egy furatában és a (c) cső megnyújtásában alkalmazott (k) gombbal vagy tolattyúval való kapcsolata által mechanikai uton működtethetjük. A (b) cső környezetében vagy más, a szerelést lehetővé tevő helyén egy (e) elektromágnes és az ehhez tartozó mozogható (h) fegyverzet oly módon van elrendezve, hogy a (k) tolaty­tyú eme fegverzetre támaszkodjék és hogy azt a fegyverzet meghúzatásánál fölemel­hesse, Az (1) szeleptestnek az (i) emelőre

Next

/
Thumbnails
Contents