22249. lajstromszámú szabadalom • Sínkapcsoló dugó

Megjelent IDOI. évi szeptember lió 3-án. MAGY. SZABADALMI KIh. HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22249. szám. vil/g. OSZTÁLY. Sínkapcsolódugó. SIEMENS ÉS HALSKE RÉSZVÉNYTÁRSASÁG GZÉG BERLINBEN, BÉCSBEN ÉS BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 április hó 2-ika. Két sínvég vezető kapcsolására más egyéb kapcsolótagok mellett kapcsoló dugókat és befogó hüvelyeket is alkalmaztak. Az előbbiek rendesen vasból vagy aczél­ból készülnek és a tulajdonképeni, a kö­vetkező kapcsoló dugóhoz vezető összekötő dróttal vannak összeforrasztva. Mint az a gyakorlatban kitűnt, a dugónak a megfe­lelő sínlyukba való beverésénél az össze­kötődrótok gyakran meglazulnak, minek következtében a kontaktus is szenved, még pedig egyrészt már a meglazulás, másrészt a nedvesség behatolása és az ez által elő­idézett helyi kémiai és elektrolytos folya­matok következtében. A befogó hüvelyek, melyek a kapcsoló­drót végeit körülfogják, a drótot annál szorosabban veszik körül, minél mélyebbre vertük azokat a sínlyukakba, de ennek da­czára sem lehet mindig biztosítani, hogy azok a drótot tökéletesen fogják körül. Ebben az esetben a befogó hüvelyeknek egészen a drótig érő hasítékain a nedves­ség még inkább behatol és ennek követ­keztében a drót és a befogó hüvely között a kontaktus még tökéletlenebbé lesz. A találmány szerint a jelzett hátrányo­kat akként kerüljük el, hogy oly befogó hüvelyeket alkalmazunk, melyek hasítékai valamint a drót és hüvely közötti hézagok is lágy forrasztóanyaggal vannak kitöltve. Míg tehát az ilyen hüvelyek egyrészt csíptető hatásuk miatt a drótok meglazu­lását meggátolják, másrészt az alkalmazott, a drótot körülvevő és a hasítékot kitöltő lágy forrasztóanyag a nedvességnek a drót­hoz való jutását is megakadályozza. A találmány egy kiviteli módozata a csatolt rajz 1-—3. ábráján látható. A körkeresztmetszetű, aczélból vagy vasból, készült, gyöngén kúpos (a) befogó­hüvely (2. és 3. ábra) (b) hosszanti hasí­tékkal van ellátva. A (c) összekötő drót, mely rendesen vörösrézdrót, a befogóhü­velyen ennek hossztengelye irányában megy át és mint azt megrajzoltuk, végén szögecs­szerűen ellapítható. A drót és a befogó hüvely között lévő köz, főleg azonban a (b) hézag valamely alkalmas lágy fémmel, minő a zink, ki van töltve, eme forrasztóanyagnak bizonyos fokig engedékenynek kell lennie, hogy a hüvelynek a sín lyukba verésénél a (c) drót a hüvelyben megszorulhasson. Az 1. ábrán egy ilynemű teljes sínkap­csolás látható. Mint azt már föntebb je-

Next

/
Thumbnails
Contents