22241. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolás távbeszélő berendezések számára

.•Megjelent 1901. évi szeptember hó 3-áu. KIIl MAGY. SZABADALMI HIVATA L SZABADALMI LEIRAS 22241. szám. VII/j. OSZTÁLY. Kapcsolás távbeszélő berendezések számára. TELEPHON-APPARAT-FABRIK PETSCH ZW1ETUSCH & C° VORM. FR. WELLES CZÉG BERLINBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 január hó 10-ike. A jelen találmány tárgyát oly kapcsolás képezi, melynek alkalmazásánál valamely vezetékhálózatban váltakozó áramok e háló­zatnak csak bizonyos vezetékein keringhet­nek, többi vezetékein azonban nem, úgy hogy a vezetékeket összekapcsolhatjuk a nélkül, hogy az egyik áramkörnek áramin­gadozásai a másik áramkörben is észlelhe­tők volnának. A találmány tárgya különö­sen oly telefonvezetékek számára alkalmas, melyek jelzések adása vagy az áramnak a mikrofonok gerjesztésére való hozzáveze­tése czéljából vannak egymással összekötve, melyeknek azonban az áramingadozásokat illetőleg egymástól függetleneknek kell lenniök oly czélból, hogy a beszélgetésnek illetéktelen meghallgatása megakadályoz­tassák. A jelen találmány tárgyát képező kap­csolást oly telefonvezetékeknél használjuk, melyekkel valamely központból egy állo­másba és innen az ezen állomásból elágazó különböző telefonvezetékekhez áram vezet­tetik, oly czélból, hogy az ezeknek mikro­fonjait gerjessze, illetőleg az állomásnak fölhívását tegye lehetővé, míg a főveze­téket és a mellékvezetékeket egyidejűleg telefonikus beszélgetések számára egymás­tól függetlenül használhatjuk. Ezt az ál­tal érjük el, hogy a mellékvezetékek a fő­vezetékekből oly vezetékekkel ágaznak el, melyek közönként impedantia csévékkel van­nak ellátva és hogy az impedantiával ellá­tott vezetékekbe kondenzátorokkal bíró hi­dakat kapcsolunk. A mellékelt rajzban a jelen találmány, tárgyát képező kapcsolás egy foganatosí­tási példában van bemutatva, melynél a fő­vezeték az áramforrással ellátott központ­ból egy állomáshoz vezet, melyből több különböző telefonvonal ágazik el. A közös (a) főbattéria két telefonveze­téknek (1 2 és 3 4) vonalvezetékével van összekötve, melyeket egyetlen egy telefon­vezetéknek tekinthetünk, minthogy az in­dukczióhatást egy (b) átvivő csévének te­kerületei létesítik. Az (1 és 2) vonalvezeté­kek a (C) állomáshoz vezetnek, a hol azok egy mikrofonon és egy telefonon át van­nak egymással összekötve. A (3 és 4) ve­zetékek egy másik (D) állomáshoz vezetnek, melyből az (5 6 7 8) és (9 10) telefon­vezetékek az (E F) és (G) mellékállomások­hoz ágaznak el. Ezen (D E F) és (G) állo­mások mindegyike egy telefonnal és egy mikrofonnal, valamint egy horogátkapcso-

Next

/
Thumbnails
Contents