22228. lajstromszámú szabadalom • Izolátor

Megjelent 1901 évi augusztus hó 30-án. MAGY SZABADALMI KI 11. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22228. szám. VIIlg. OSZTÁLY. Izolátor. CHAPMAN VILMOS ELEKTROTECHNIKUS WESTMINSTERBEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 5-ike. A jelen találmány tárgyát képező izolá­tor azon szigetelők csoportjába tartozik, melyeken egy tartó rúd egészen átjár és melyekben ez csavaranya vagy valamely kötőanyag segélyével van rögzítve. Ilyen izolátorokat eddig palástiölületü­kön körülfutó karimával látták el, mely­nek segélyével az izolátort egy gyűrűre támasztották, a hol is az elektromos áram­nak úgy az izolátor alsó részén ezen gyű­rűre, mint az izolátor fölső részén a tartó rúdra való levezetése igen gyakori volt. Az eddigi ilyen izolátoroknál az elektro­mos áramnak az izolátor alsó részén való levezetését az által iparkodtak elkerülni, hogy a közönséges távirdai izolátorokhoz hasonlóan, az áram útját lefelé nyúló ka­rimák által tetemesen meghosszabbították, míg az izolátorok fölső része elkerülte a szakemberek figyelmét, ámbár ez sokkal inkább járul hozzá az áram levezetéséhez, mivel az itt lerakodó por és nedvesség nagyban csökkenti a szigetelést. A jelen találmány tárgyát képező izolá­tor fölső részén, egy fölfelé álló karima van elrendezve, mely ekként a szigetelési hosszt az izolátort hordó gyűrű és az izo­látort átjáró rúd között tetemesen meg­hosszabbítja. Ezen karimát a szigetelési hossz további növelése czéljából, kifelé vagy befelé irányított kanyarodással ké­pezzük ki és a keletkező gyűrűs teret a tartó rúdnak az izolátorban való megerő­sítése után alkalmas szigetelő anyaggal töltjük ki. A jelen találmány tárgya a mellékelt rajzban három foganatosítási alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra az izolátor egy foganatosítási alakjának részben függélyes metszete, rész­ben nézete, a 2. ábra fölülnézet, a 3. és 4. ábrák két másik foganatosítási alaknak részben függélyes metszetét, rész­ben nézetét láttatják. Az izolátornak (1) törzse a czentrális (2) furattal és alsó részén a közönséges táv­irdai izolátorokhoz hasonlóan a lefelé nyúló (3) és (4) karimákkal van ellátva; az izo­látort az (5) karima segélyével egy gyű­rűre támasztjuk; az izolátor a jelen ta­lálmány szerint fölső részén a fölfelé nyúló (6) karimával van ellátva, mely az áramnak a (2) furattól az (5) karimáig terjedő levezetési útjának meghosszabbítá­sára szolgál. A 3. ábra szerint a (6) karima (7) vége kifelé van lehajlítva, míg a 4. ábra sze-

Next

/
Thumbnails
Contents