22216. lajstromszámú szabadalom • Pneumatikus bevonat kerekekhez, székekhez, vánkosokhoz stb.

Megjelent 1901. évi augusztus lió íiO-áii. MAGY. KIH. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22216. szám. XX/c. OSZTÁLY. Pneumatikus bevonat kerekekhez, székekhez, vánkosokhoz stb. GERMAIN ERNŐ MECHANIKUS NANCYBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 20-ika. A jelen találmány tárgya pneumatikus be­vonat, mely első sorban kerékabroncs gya­nánt alkalmazható, de melyet székeknél, üléseknél, támaszoknál, vánkosoknál, mat­rác-zoknál stb. is lehet alkalmazni. Az alábbiakban az új pneumatikus bevo­nat keréken alkalmazott kiviteli alakjában van leírva. Az eddigi pneumat; kus bevonatok főként azon hibával bírnak, hogy a levegő belő­lük gyakran elszáll és hogy azok gyorsan elkopnak. A levegő elillan, a légkamra pe­dig gyakran elszakad. Ennek az a követ­kezménye, hogy menetközben sokféle kel­lemetlenségnek vagyunk kitéve és sok ja­vítást kell eszközölnünk, melyek gyakran hosszadalmasak és nem tartósak, azonkívül sok szerszámot és más segédeszközöket kell magunkkal vinnünk. Ezen hátrányok elkerülésére a jelen ta­lálmány tárgyát képező bevonat szolgál, mely a keréktalpra hornyok és oldalléczek igénybe vétele nélkül fekszik föl és sem szelepet, sem szivattyút nem igényel. A pneumatikus bevonat egy egységes egészet képez. A bevonat egy szemcsés vagy szivacsos kaucsukkoszorúból áll, mely­ben kaucsuklafcdák fölvételére szolgáló czellák vagy üregek vannak kiképezve. A labdákat több atmoszféra nyomású levegő­vel töltjük ki. A kaucsukkoszorút egy gummival bekent vászonból álló burkolat belsejében rendezzük el. A burkolatokat az­után egy kaucsukköpennyel és egy ugyan­csak kaucsukból álló védőgyűrűvel szerel­jük föl. A jelen találmány tárgyát képező bevo­nat a csatolt rajzon egy kiviteli alakjában van föltüntetve. Az 1. ábra függélyes metszet a 2. ábrá­nak C—D vonala szerint. A 2. ábra metszet az 1. ábrának A—B vonala szerint. A bevonat lényegében egy az iparban szemcsés vagy szivacsos kaucsuk név alatt ismert (a) kaucsukkoszorúból áll. Ezen ko­szorúban az öntésnél az öntőformába helye­zett alkalmas magok segélyével kamrákat vagy üregeket képezünk ki, melyek az al­kalmazandó (b) kaucsuklabdák alakjával bírnak. A (b) labdák czélszerűen köröskörülzárt és több atmoszféra nyomású levegővel megtöltött sajtolt kaucsukból állanak, úgy hogy ha egy labdát valamely tárgy átszúr, az ekkor keletkező nyílás ezen tárgy visz­szahúzása után önmagától ismét elzáródik.

Next

/
Thumbnails
Contents