22148. lajstromszámú szabadalom • Acetyléngáz-fejlesztő

Megjelent 1901. évi augusztus lió 26-án. MAGY. Ö KIIv. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 22148. szám. II/©- OSZTÁLY. Acetyléngázfejlesztő. BRAMBERGER ARDUIN GYÁROS GBÁCZBAN. A szabadalom bejelentésének napja 1900 deczember hó 21-ike. Jelen találmány tárgya aczetyléngázfej­lesztő, mely könnyen kezelhető egyszerű szerkezetével, de különösen az üzem biz­tonságával nagyban fölülmúlja az eddigi különféle önműködő ilynemű készülékeket. A készülék egy kiviteli alakja a mellé­kelt rajzon példaképen van bemutatva és pedig 1. ábra a készülék függélyes metszete, 2. és 3. ábra az adagoló készülék két állását mutatja függélyes metszetben. A készülék 6 atm. nyomásra szerkesztett, (b) keresztfallal (e d) részekre osztott (a) tartályból áll, melynek készítéséhez legal­kalmasabb az ólommal bevont vasbádog. A tartály födelén van elrendezve az ada­goló szerkezet. Ezen adagoló szerkezet (e) garattal ellátott (f) köpenyből áll, melybe pontosan beillesztett kissé kúpos, sárga réz­ből öntött vagy más alkalmas anyagból ké­szített (g) adagolóhenger van elrendezve. Az adagolóhengerben egy üreg van, mely­nek nyilasa (h) födővel elzárható. A tartály fölső részét (j) manométerrel ellátott (i) cső köti össze a gazométerrel. A tartály továbbá (k) vízállás mutató üveggel, (I) biztosítósze­leppel és (m) lebocsátó csappal van ellátva. Az adagolóhengert (2) ábrabeli állásába hozzuk, a (h) födőt kinyitjuk és az adagoló­henger üregét vízzel megtöltjük. Ekkor a (h) födőt újra lezárjuk és az adagolóhengert az (n) kerék segélyével a (3) ábrabeli állá­sába hozzuk. A födő az adagoló henger üregét úgy zárja, hogy a hengert forgásá­ban ne akadályozza s annak föliiletét mint­egy kiegészítse. Mihelyt az adagolóhenger a 3. ábrán látható állását eléri, a födő ki­nyílik és az adagolóhenger üregének tar­talma a tartály belsejébe ömlik. A henger további forgatása közben a födőt az (o) üt­köző ismét lezárja. Ezt mindaddig folytat­juk, míg a tartálynak körülbelül a 3 /é ré­sze nem telik meg vízzel, a mit a vízállás mutató üvegen láthatunk meg. Ekkor a karbidot ugyanezen az uton adagoljuk. A mésziszap a tartály legmélyebben fekvő helyére rakódik le s ha már a vízállás mu­tató üvegben mutatkoznék, igen könnyen eltávolíthatjuk a következő módon: Az (i) gázvezetőcsövet egy csappal elzárjuk és annyi aczetylént fejlesztünk, hogy a mano­• méter 1 /2 atm. túlnyomást mutasson. Most az (m) lebocsátócsapot kinyitjuk, mire a gáz túlnyomás a mésziszapot kilöki. Midőn az iszapot eltávolítottuk, a lebocsátócsapot el­zárjuk. A ferde (b) vá'asztófal épen a fej­lesztő egyszerű és alapos tisztítását teszi lehetségessé.

Next

/
Thumbnails
Contents