22136. lajstromszámú szabadalom • Kikapcsolható különbzéki hajtómű

KI KAS Kikapcsolható külömbzéki hajtómű. HAVERLAND ANTAL LAKATOSMESTER KS TETLÁK GYULA FŐGÉPÉSZ BUDAPESTEN. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február bó 4 ike. Jelen találmány tárgya oly hajtómű, mely valamely hajtó- vagy közlőtengelyre, vagy közvetlenül valamely munkagépre szerelve mint külömbzéki hajtómű bekapcsolható és ekkor az idő rovására csekély erővel több munkát végezhetünk azáltal, hogy a közlő­tengelyre lazán megerősített és kézzel, vagy géppel foi'gatott exczentertárcsára egy fogas­kerék van lazán megerősítve, melynek bizo­nyos számú foga a közlőtengelyre szilárdan erősített és belső fogazással bíró nagyobb átmérőjű fogaskerékbe kapaszkodik, miáltal ha a belső fogaskerékkel szilárdan össze­kötött föl és alá mozgatott kar egy helyt­állt) csapszögön vezetve mozgásában hatá­rolva van, a belső fogaskerék a belső foga­zással bíró nagyobb külső fogaskereket az exczentertárcsa egy fordulata alatt a két fogaskerék fogszámainak különbségének meg­felelő út hosszában elforgatja. Ha azonban a belső fogaskerékkel összekötött kart ki­kapcsoljuk, illetőleg annak mozgását nem határoljuk, akkor a kar a belső fogaskerék­kel együtt forogván, a belső fogaskerék a külső kerék fogaiban ugyan gördül, azonban azt nem forgatja, úgy, hogy a közlőtengely illetőleg munkagép megáll. Azon esetben, ha a külső fogaskerék, vágj- a közlőmű terhek fölemelésére szolgál, a kar kikapcsolása esetén a teher súlya folytán a külső fogaskerék illetőleg közlőmű forgásba jön. úgy, hogy a külső fogaskerék | a belsőt forgatja és a teher nagy sebesség­! gel sülyeszthefő, de mihelyt a kart helyze­| tében rögzítjük, ezen hajtómű mint külömb­zéki hajtómű szerepelvén, a teher megáll és csak az exczenter forgatása után a teher lassan sülyeszthető. Természetes, hogy az exczentertárcsával összekötött közeg nem­csak kar vagy emeltyű, hanem tetszés sze­rinti szerkezet, mint például egy fékezhető illetőleg megállítható tárcsa is lehet, mely vagy az exczenterrel együtt forog, vagy pedig helyzetében rögzíthető. Ezekből lát­ható. hogy ezen hajtómű az exczenternek be- és kikapcsolása által nemcsak mint külömbzéki hajtómű, hanem mint tengely ki- és bekapcsoló berendezés is használható, ' azonkívül terhek sülyedésénél a teher szük­j ség szerint lassabban vagy gyorsabban is I sülyeszthető. ; Mellékelt rajzon ezen külömbzéki hajtómű i' kétféle kiviteli alakja látható, de természe­' tesen, hogy az a czélnak megfelelően szám-

Next

/
Thumbnails
Contents