22135. lajstromszámú szabadalom • Vágányelrendezés lokomotivok és egész vonatok megfordítására

'Megjelent lí)01. évi augusztus hó 23-án. MAGY. K1R. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 22185. szaru. V/a. OSZTÁLY. Vágányelrendezés lokomotivok és egész vonatok megfordítására. HEILIG ERNŐ NYUG. KIR. VASÚTI MÁLHAKALAUZ BERNSTADTBAN (SZILÉZIA). A szabadalom bejelentésének napja 1901 január hó 18-ika. Az üzemszabályok értelmében tudvalevő­leg a személyvonatok összeállításának úgy kell történnie, bogy a lokomotív mindig vezérművével előre fordítva haladjon, hogy a vonatvezető mindig áttekinthesse a beuta- j zandó pályát, a lokomotív után következik a málhakoesi, úgynevezett biztonsági kocsi gyanánt s csak ez után vannak a személy­szállító kocsik fölkapcsolva. A vonatoknak ezen szabványos összeállí­tása azonban nagy személyforgalommal bíró pályákon, különösen a szomszéd-forgalomnál, a hol a végállomásra beérkezeit vonatok­nak rövid tartózkodás után csakhamar vissza kell térniök — még pedig gyakran ugyan­azon vágányon — a kiindulási állomásra, nem vihető keresztül, mert a lokomotivnak forditókorongon való megfordítása és a ko­csiknak az előírt sorrend szerint való össze­állítása, eltekintve a ráfordítandó időtől, még az üzemet is zavarná, illetőleg késlel­tetné. Ezen hátrányok kiküszöbölése végett a jelen találmány szerint oly vágány-három­szöget képezünk, illetőleg építünk, a melyen a végállomásra beérkezett vasút áthaladván, ismét készen áll arra, hogy a járműveknek előirás szerinti sorrendjével indulhasson vissza a főállomásra. Megjegyzendő, hogy a találmánybeli vá­gányelrendezés különösen egyes lokomotivok j megfordítására alkalmazható előnyösen s czélja az eddigi költséges fordítókorongok kiküszöbölése. A mellékelt rajzlapon a találmánybeli vá­gányelrendezésnek egy kiviteli alakja van sematikus fölülnézetben bemutatva. A berendezés áll, mint ez a rajzlapon is látható, három egyszerű váltóhoz csatlakozó (1) háromszögből, melynek ív-részei a meg­engedett legkisebb sugárral vannak építve, továbbá egy a szükségesnek megfelelő hosz­szal bíró (2) csonka vágányból, mely utóbbi merőlegesen áll az (a, b, c) átmenő vágá­nyokra. Ezen vágányelrendezés az állomás előtt is építhető, ha az állomáson nem állana a szükséges hely rendelkezésre. A vágány­háromszög által bezárt tér szénraktárak, rakodó dobogók, vízállomás, stb. elhelyezé­sére szolgálhat. Az ismertetett vágányelren­dezés segélyével úgy egyes lokomotivok, mint egész vonatok megfordíthatok, a mi a következő módon történik. Tegyük fel, hogy a vonat a nyíl iránya-

Next

/
Thumbnails
Contents