22090. lajstromszámú szabadalom • Berendezés elektromótorok menetének az indítás és lassítás időszakai alatt való szabályozására

Megjelent 1901. évi augusztus hé 17-én. MAGY. A KIR. szabadalmi hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 22090. szám. Vll/g. OSZTÁLY. Berendezés elektromotorok menetének az indítás és lassítás időszakaszai alatt való szabályozására. société d'études «voitures electriques de paris» czég parisban. A szabadalom bejelentésének napja lflOO julius hó 14 ike. A járművek tovamozgatására szolgáló mo­torok. különösen közúti vasútaknál igen rövid időszakokban nagy sebesség és erő­változásoknak vannak alávetve, a mikor is a motorok elégtelen elektromótorikus ellen­ereje általában egy ohmikus ellenállásnak az áramkörbe való beiktatása által kompen­záltatik; ekkor azonban az abszorbeált Watt-ok hővé változtatnak át, mely vesz­teség az összes energiának nagy százalé­kát képezi. A jelen találmánynak az a ezélja, hogy ezen, különösen akkumulátorok alkalmazá­sánál érezhető energia veszteséget elke­rülje. Az ezen czélra szolgáló berendezés, mely­nek az a föladata, hogy a kocsimótor las­sításának vagy elindításának időszaka alatt az ellenállás által különben hővé átalakított Wattokat munkává alakítsa át, a következő három részből áll: 1. egy a dynamógépek elve szerint ké­szült szabályozó motorból, mely a kocsi­mótorral az ennek működtetésére szolgáló áramvezetékbe sorosan van kapcsolva; 2. egy az elektromagnetikus külső ger­jesztéssel ellátott gépek elve szerint szer­kesztett szabályozó dynamóból, mely a kocsi­mótorral az ennek működtetésére szolgáló áramvezetékben mellékkapcsolásban van. 3. egy szabályozó rheostatból, mely a szabályozó dynamó induktorához vezető ger­jesztő vezetékbe van beiktatva. A lassítás és elindítás időszaka alatt a működésbe hozott szabályozó mótor a ve­zetékben elektromótorikus ellenerő alakjá­ban ellenállást fejt ki, mely az áramforrás áramszolgáltatását korlátozza. Ha a szabá­lyozó dynamó áramkörét zárjuk, akkor az oly áramot szolgáltat, mely a központból jövő árammal egyidejűleg a kocsimótor fegy­verzetén megy keresztül. A szabályozó rheostat azon esetben, mi­dőn a menet lassítandó, lehetővé teszi, hogy a szabályozó dynamó mágnesébe ellenállást kapcsoljunk be és hogy ekként a dynamó mágneses terét gyöngítsük. Azon mértékben, a melyben ezen mágneses tér gyöngébb lesz, a szabályozó mótor és a szabályozó dynamó egymással összekapcsolt két tengelyének sebessége növekszik úgy, hogy a kocsimó­tor működtetésére csupán egy arányos,

Next

/
Thumbnails
Contents