22084. lajstromszámú szabadalom • Újítás klozet vízöblítőkön

Megjelent 1901. évi augusztus hó 13-áii. MAGY. j | KIR szabadalmi 1 w hivatal SZABADALMI LEIRAS 22084. szám. XXI/b. OSZTÁLY. Újítás klozet-vízöblítőkön. schiller és társa czég budapesten. A szabadalom bejelentésének napja 1901 márczius hó 2-ika. Jelen találmány vízöblítőkön eszközölt újításokra vonatkozik. Czélja a vízöblítők­nél tapasztalt nagy vízveszteség megszün­tetése és a vízhasználat egyszerű szabá­lyozása. A mellékelt rajz a találmány tárgyát részint nézetben, részint függélyes hossz­metszetben ábrázolja. Az (a) szelep, (b) lefolyató cső, az ezen csövet burkoló (c) köpeny, (d) uszó, szóval a szerkezet összes működtető része vál­tozatlan marad; új csakis az, hogy a le­folyató csövet burkoló (c) köpenyhez egy vékony (e) csövet forrasztunk, mely a kö­peny fölső lapján lévő (f) nyílásba torkol. Ha a kifolyató víz szine az (e) cső alsó végét elérte, akkor ezen csövön át levegő ömlik, a (b) lefolyató cső fölső részébe, minek következtében a külső és belső nyo­más között egyensúly létesül és a víz to­vábbi lefolyása megszűnik. Az eddigi szerkezeteknél a nyomások ki­egyenlítése czéljából akkor hatolt a levegő a (b) lefolyató cső szájához, midőn a víz­szin a (c) köpeny fenekéig sülyedt; míg az első légbúborék a (c) köpeny és (b) cső között lévő, vízzel telt téren áthatolt, a víz még folyton kiömlött, úgy hogy a lefolyató cső nemcsak az edénynek teljes tartalmát, hanem még az utánfolyó víz nagy részét fölösleges módon leszívta. A találmány tárgyát képező elrende­zésnél a légbuborékok akadálytalanul jut­nak a (b) lefolyató csőhöz és a víz kiöm­lését hirtelen megszüntetik. Az (e) cső hosszának változtatásávaj a kiömlő víz mennyisége is változtatható. SZABADALMI IGÉNY. Újítás klozet-vízöblítőkön, jellemezve a (c) burkoló köpenyhez erősített és annak fölső végébe, a (b) lefolyató cső nyí­lása fölött torkoló (e) cső által. (1 rajzlap melléklettel. PALLAS RÉ9ZVÉNY TÁFLSASAG NYOMDÁJA BUDAPESTEN

Next

/
Thumbnails
Contents