22080. lajstromszámú szabadalom • Újítás szigetelt elektromos vezetékek elrendezésén, ezek indukcziójának meggátlására és töltésük kisebbítésére

Megjelent 1901. évi augusztus lió 13-án. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMI LEIRAS 22080. szám. VII/«. OSZTÁLY. Újítások szigetelt elektromos vezetékek elrendezésén, ezek indukcziójának meg­gátlására és töltésük kisebbítésére. saffran ottó gyárigazgató rheydtben. A szabadalom bejelentésének napja 1901 február hó 12-ike. A találmány tárgyát az eddigi kábel­rendszerek javítása képezi és czélja főleg az, hogy az indukczió okozta kellemetlen­ségeket elkerülhessük, egyúttal pedig a kábel töltését is kisebbíthessük, mivel fő­leg telefonkábeleknél ezeknek nagy távol­ságra való használhatóságát is biztosítjuk. Az újítás lényege abból áll, hogy a veze­ték több szigetelt fémdróttal, az úgyne­vezett betétdrótokkal fut együtt, melyek anyaga mágneses, de melyek nem képez­nek egy összefüggő vezetéket, hanem bi­zonyos közökben meg vannak szakítva. A csatolt rajzokon egy ily indukezió­mentes vezeték látható, mely ábrán a szi­getelő burkolatot oly czélból, hogy a be­tétdrótok elrendezése világosan látható le­gyen, részben metszetben ábrázoltuk. A rézből vagy más hasonló fémből ké­szült (a) vezetőt a (b) és (c) betétdrótok veszik körül, melyek csavarmenetekben vannak elrendezve. A betétdrótok vagy el­lenkező irányban, vagy egymással párhu­zamosan futnak, legczélszerubben vasból vagy aczélból készülnek és alkalmas mó­don, pl. selyemmel való burkolás által szi­getelve vannak. Misem gátolja azonban azt meg, hogy betétdrótok gyanánt csupasz drótokat használjunk és a rézdrótokat szi­geteljük, egyáltalában, a találmány sok­féle módosítást enged meg, melyeket rész­letezni fölöslegesnek látszik. Lényeges min­den esetben az, hogy a (b) és (c). betét­drótok, melyek a vezető egész hosszán vé­gig nyúlnak, alkalmas pontokon meg van­nak szakítva, minthogy ebben az esetben az esetleges indukált áramok csakis, mint örvénylő áramok fejlődhetnek ki, melyek az áramvezetésre nem gyakorolnak káros I 'hatást, tehát az indukált áramok tovább­•[ terjedését meggátoljuk és azok káros ha­tását megszüntetjük. Annak következté­ben, hogy a fővezetéket a betétdrótokkal /vesszük körül, a fővezeték és a külső burkolat között lévő légteret (különösen papirszigeteléses telefonkábeleknél) nagyob­bítjuk és állandóvá tesszük, ennek követ­keztében pedig a töltést tetemesen kiseb­bítjük. SZABADALMI IOÉNY. Újítás szigetelt elektromos vezetékek el­rendezésén, az által jellemezve, hogy a vezetéket több, bizonyos közökben meg­szakított, egy irányban vagy ellentéte­sen föltekercselt és egymástól szige­telt dróttal körülvéve, egy közös ér­ben helyezzük el. PALLAC RÉSZVÉNYTÁRSASÁG NYOMD AJ. BLOAPESTC* (1 rajzlap melléklettel)

Next

/
Thumbnails
Contents